Skip to main content

Next generation methods to preserve farm animal biodiversity by optimizing present and future breeding options

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa technologia dla różnorodności inwentarza żywego

Badacze z UE opracowują narzędzia do sekwencjonowania całego genomu, które mogą zostać wykorzystane do zarządzania i ochrony różnorodności genetycznej inwentarza żywego.

Zmiana klimatu i środowisko

Różnorodność inwentarza żywego maleje na całym świecie pod wpływem uprzemysłowienia rolnictwa i globalizacji. Niemniej jednak różnorodność genetyczna inwentarza żywego jest potrzebna do utrzymania produktywności rolniczej. W ramach wspieranego przez UE projektu NEXTGEN (Next generation methods to preserve farm animal biodiversity by optimizing present and future breeding options) zajęto się tym zagadnieniem poprzez opracowanie technik zarządzania różnorodnością inwentarza żywego za pomocą sekwencjonowania całego genomu. Badacze zaczęli od pobrania próbek od inwentarza żywego na terenie Maroka, Ugandy i Iranu. Spośród tych próbek zsekwencjonowano genomy 205 owiec, 208 kóz i 34 sztuk bydła. Ponad 1000 próbek przeanalizowano za pomocą chipów DNA zamiast sekwencjonowania całego genomu. W ramach projektu NEXTGEN opracowano nową technikę długoterminowego przechowywania materiału genetycznego oraz zaprojektowano nowe oprogramowanie w celu poprawy różnorodności inwentarza żywego na poziomie gospodarstwa poprzez programy hodowlane. Badacze opracowali również ogólny przewodnik w celu ochrony i promocji bioróżnorodności zwierząt hodowlanych. Oceniono też zwierzęta pod kątem dobrych zasobów genetycznych w obrębie istniejących ras hodowlanych i dzikich populacji. Badania prowadzone w projekcie NEXTGEN pomogą organizacjom rolniczym na całym świecie chronić i promować różnorodność inwentarza żywego.

Słowa kluczowe

Inwentarz żywy, sekwencjonowanie genomu, różnorodność genetyczna, produktywność rolnicza, zwierzę gospodarskie, hodowla

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania