Skip to main content

Simulation Modeling to Improve Decision Making in Complex-Dynamic Environments

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie zdolności do podejmowania decyzji

Naukowcy zbadali problematykę złożoności dynamicznej oraz to, w jaki sposób może utrudniać podejmowanie decyzji. Z tym niezwykle rozległym zagadnieniem wiąże się niezdolność wykorzystania zdolności intuicyjnych do podejmowania decyzji w złożonych środowiskach dynamicznych.

Technologie przemysłowe

Naukowcy biorący udział w projekcie SIMID (Simulation modeling to improve decision making in complex-dynamic environments) przeprowadzili badania nad przyczynami nieskutecznego rozpoznawania sytuacji oraz podejmowania złych decyzji. Z tych samych przyczyn przy podejmowaniu decyzji w środowiskach złożonych nie jest zwykle możliwe skuteczne uczenie się. W ramach projektu uzyskano pięć najważniejszych wyników. Pierwszym z nich jest zaproponowanie reguły stosowanej przy wyborze wartości parametrów w dobrze znanej heurystyce zakotwiczenia i dostosowania, z której korzysta się w zarządzaniu zasobami przy szerokim zakresie warunków. Drugim jest opracowanie modelu miękkiego lądowania oraz szczegółowe porównanie różnych modeli heurystycznych. Trzecim wynikiem prac jest podstawowy model kontroli zasobów oraz opracowanie gry na podstawie tego modelu. Przygotowano również i przeprowadzono szereg doświadczeń. Kolejnym wynikiem jest model zarządzania siłą roboczą i zaległościami w usługach wraz z grą opracowaną na podstawie tego modelu. Ukończono też projektowanie i realizację doświadczeń. Ostatnim wynikiem jest opracowanie szczegółowego modelu matematycznego znanego zadania decyzyjnego znanego pod nazwą "Beer Game". Model zakodowano w języku R i na jego podstawie przeprowadzane są doświadczenia symulacyjne. Usprawnienie podejmowania decyzji w środowiskach dynamicznych ma ogromne znaczenie w różnych modelach i na różnych szczeblach zarządzania złożonymi systemami dynamicznymi. Jest to istotne dla osób, które starają się kontrolować swoją wagę. Jest też niezbędnym narzędziem dla lekarzy i pielęgniarek opiekujących się pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekłe. Menedżerowie na wszystkich szczeblach zarządzania, zarówno w instytucjach publicznych, jak i przedsiębiorstwach prywatnych, muszą posiadać odpowiednie zdolności umożliwiające podejmowanie decyzji. Do usprawnienia rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów współczesnego świata konieczne jest zrozumienie jego dynamicznej złożoności. Zrozumienie złożoności współczesnego świata zapewni nam w przyszłości dostęp do rozwiązań, a nie do problemów. Wyniki tych badań można uogólnić na poziomie różnego rodzaju rzeczywistych problemów związanych z dynamicznym podejmowaniem decyzji i zastosować je w praktyce.

Słowa kluczowe

Zdolności intuicyjne, modelowanie symulacyjne, podejmowanie decyzji, złożone środowiska dynamiczne, zakotwiczenie i dostosowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania