Skip to main content

Multi-scale Service for Monitoring NATURA 2000 Habitats of European Community Interest

Article Category

Article available in the folowing languages:

Satelity chronią bioróżnorodność w Europie

Naukowcy zbudowali usługę monitorowania bioróżnorodności z wykorzystaniem sprawdzonej europejskiej infrastruktury danych satelitarnych.

Zmiana klimatu i środowisko

Sieć Natura 2000 została utworzona w 1992 r. w celu połączenia europejskich obszarów objętych ochroną przyrody, zarówno tych na lądzie jak i na morzu. Aby spełnić wymogi przepisów ochrony przyrody dotyczących sieci Natura 2000, naukowcy monitorują bioróżnorodność na terenie UE za pomocą satelitów — a w szczególności w ramach unijnego programu Copernicus (wcześniej Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa, GMES). Korzystając z finansowania ze środków UE, w ramach projektu "Multi-scale service for monitoring Natura 2000 habitats of European Community interest" (MS.MONINA) opracowano usługi na bazie GMES, które mogą zbierać odpowiednie informacje w różnej skali ze wszystkich obszarów objętych siecią Natura 2000 jak i poza nią. Spełniło to wymagania Natury 2000 w trzech skalach terytorialnych: w zakresie poszczególnych obszarów ochrony, państw członkowskich oraz UE jako całości. Prace w ramach projektu MS.MONINA rozpoczęto zapisu europejskich zdolności tworzenia map. Dzięki tej kategoryzacji strona projektu MS.MONINA może zaoferować usługi i produkty, takie jak mapy i wskaźniki konfiguracji krajobrazu, roślinności, siedlisk i działań w zakresie ochrony przyrody. W ramach projektu zajmowano się również wymaganiami użytkowników w drodze wywiadów, ankiet i testów walidacyjnych przeprowadzanych przez użytkowników. Zostało to przeprowadzone na wszystkich poziomach działania MS.MONINA — obszarowym, krajowym i europejskim. Ze względu na różnorodność źródeł i formatów danych, jak i również wymagań użytkowników, projekt uruchomił zaawansowany interfejs cyfrowy o nazwie Nature-SDIplus. Ponadto, w ramach projektu udostępniono wszystkie dane i metody za pośrednictwem ogólnodostępnego portalu internetowego i bazy danych. Informacje i usługi udostępnione w ramach MS.MONINA będą nieocenione w walce o ochronę bioróżnorodności w Europie. Dzięki tym nowym narzędziom, cele Natury 2000 są łatwe do osiągnięcia.

Słowa kluczowe

Satelity, bioróżnorodność, monitorowanie bioróżnorodności, infrastruktura danych satelitarnych, Natura 2000, ochrona, prawodawstwo, Copernicus, Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania