Skip to main content

Internet Vision: Distributed and secure algorithms for image search and match

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zbiorcze przetwarzanie obrazów

Zespół naukowców z UE zajął się opracowaniem koncepcji obrazu w Internecie. Wynikiem tych prac są dwa nowe algorytmy przetwarzania na serwerach zbiorów zdjęć cyfrowych, które zwiększają wydajność zapisu oraz interpretację danych trójwymiarowych, a także pozwalają wydłużyć czas użytkowania baterii w smartfonach.

Gospodarka cyfrowa

Obecnie większość obrazów ma postać cyfrową i jest przechowywana w zdalnych komputerowych systemach internetowych, co umożliwia ich udostępnianie. Taki stan rzeczy sprzyja rozwojowi koncepcji obrazu w Internecie, w tym również rozwojowi nowych technik zbiorczego przetwarzania obrazów w internetowych kolekcjach zdjęć. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu INTERNETVISION (Internet vision: Distributed and secure algorithms for image search and match) zbadali powiązania pomiędzy aparatami (kamerami), a komputerami i Internetem. Celem badań było w szczególności opracowanie rozproszonych i bezpiecznych algorytmów przetwarzania obrazów uzyskanych z różnych kamer, przedstawiających te same obiekty. Projekt trwał dwa lata, do listopada 2014 r. Jego wczesne etapy obejmowały opracowanie metody odtwarzania struktury i ruchu na podstawie skalibrowanej macierzy aparatów. Dzięki wynikom udało się zgłębić ten temat. Dalsze prace były związane z opracowaniem algorytmów synchronizacji czasowej obrazów oraz odtwarzania ich kolejności w sposób, który nie byłby jednak związany z wewnętrznymi zegarami aparatów. Dodatkowym zagadnieniem była wydajność zapisu dużych kolekcji zdjęć przy uwzględnieniu dużej nadmiarowości danych. W rozwiązaniu połączono fotografię obliczeniową oraz zastosowanie rozproszonego kodu źródłowego, co w efekcie umożliwiło obniżenie niezbędnej przepustowości, a także wydłużenie czasu użytkowania baterii w smartfonach. Na podstawie badań opracowano dwa algorytmy przetwarzania obrazów na poziomie serwera. W jednym z nich punktem wyjścia był problem dopasowania do szablonu, a w drugim rekalibracja par obrazów stereoskopowych w sposób umożliwiający zmianę wielkości przy równoczesnym zachowaniu trójwymiarowej interpretacji obrazu. Ostatecznym wynikiem był bezpieczny algorytm dopasowania do szablonu, mający na celu wykrywanie szablonów w obrazach bez ujawniania informacji dotyczących osób i podmiotów związanych ze zdjęciem. Efektem prac było pięć publikacji oraz dwa artykuły do czasopism naukowych. Trzeci artykuł został przekazany do opublikowania. W ramach projektu INTERNETVISION skutecznie zbadano problematykę przetwarzania i zapisywania zbiorów internetowych liczących wiele zdjęć cyfrowych. Pozwoliło to zgłębić tę tematykę.

Słowa kluczowe

Przetwarzanie obrazu, obraz w Internecie, zdjęcia cyfrowe, kolekcje zdjęć, bezpieczne algorytmy, wyszukiwanie obrazów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania