European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

EVOLVDSO wspomaga OSD w dostosowywaniu się do nowych realiów energetycznych

Partnerzy projektu EVOLVDSO opracują nowe narzędzia dla operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w celu dostosowania ich ewoluujących funkcji do nowych realiów energetycznych.

Wraz z rosnącym udziałem energii odnawialnej w koszyku energetycznym i coraz bardziej proaktywnym charakterem zapotrzebowania, rośnie też presja na ewoluowanie systemów energetycznych i ich trybu pracy. Te nowe realia energetyczne zmuszą 3 000 operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w Europie do pełnienia nowych, poszerzonych funkcji. W czasie minionych dwóch lat partnerzy EVOLVDSO analizowali, jaki kształt mogą przybrać te funkcje w różnych scenariuszach na przyszłość. Na podstawie ustaleń badawczych zespół opracowuje narzędzia na potrzeby przyszłych OSD, uwzględniające takie czynniki jak zmieniające się poziomy penetracji rozproszonych źródeł energii odnawialnej (DRES), stopień postępu technologicznego oraz schematy akceptacji odbiorców. Jak wskazują wyniki EVOLVDSO, podwyższona złożoność zarządzania przyszłym systemem wymaga, aby podejście OSD ewoluowało z dotychczasowego „przyłącz i zapomnij” w kierunku „aktywnego zarządzania systemem dystrybucyjnym”. Zabierając głos na konferencji Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii, która odbyła się w tym miesiącu, Helena Gerard, reprezentująca partnera projektu VITO, omówiła szczegółowo zdefiniowane już przez zespół funkcje OSD: jedna nowa funkcja, cztery ewoluujące i trzy poszerzone. Nowa funkcja – operator rynkowy ograniczeń dystrybucyjnych – obejmuje zadania spoczywające obecnie na operatorach systemów przesyłowych (OSP), takie jak kontraktowanie i aktywowanie elastycznych ofert. Przykładem ewoluującej funkcji, jak zdefiniowali ją partnerzy EVOLVDSO, jest operator inteligentnych liczników, który zajmuje się wdrażaniem, utrzymaniem i likwidowaniem inteligentnej infrastruktury sieciowej. Jak zauważyła Gerard: „Model OSD w przyszłości będzie interaktywny, a oddziaływać będą na siebie rozmaite funkcje i interakcje z władzami i organami regulacyjnymi”. Nowy model przynosi nowe wyzwania i to nie tylko dla OSD: „Niesie ze sobą nowe wyzwania dla organów regulacyjnych i stawia przed nimi pytania: na przykład obecne ramy regulacyjne nie umożliwiają OSD kontraktowania elastycznych ofert i pojawiają się pytania o bezstronność oraz otwarcie potencjału powierzania pewnych funkcji osobom trzecim”. Przyszłe scenariusze już zdefiniowane przez zespół zostaną wykorzystane w początkowych symulacjach oraz rzeczywistych demonstracjach i testach wybranych narzędzi i metod. Następnie przeprowadzona zostanie ocena skutków i przedłożone zostaną propozycje ram regulacyjnych i struktury rynku. Wreszcie, przed ukończeniem projektu w grudniu 2016 r., zespół przedstawi zalecenia w zakresie masowego wdrożenia i zakrojonych na szerszą skalę rozwiązań upowszechniających. Marco Baron, koordynator projektu z ENEL Distribuzione jest przekonany, że w ramach projektu przygotowana zostanie analiza kosztów I korzyści na wysokim poziomie dla odbiorców I OSD oraz, że ułatwi I wspomoże wejście na rynki energii bardziej rozproszonych I odnawialnych źródeł energii, umożliwiając odbiorcom wsparcie systemu w opłacalny sposób. Więcej informacji: EVOLVDSO http://www.evolvdso.eu/

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły