Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzia monitorowania osi impulsem dla sektora frachtu kolejowego

Niezawodność, opłacalność i bezpieczeństwo taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej poprawiły się dzięki finansowanym ze środków UE naukowcom.

Partnerzy trzyletniego projektu MAXBE, którego realizacja zakończyła się w październiku 2015 r., starali się zredukować wpływ ekonomiczny uszkodzeń łożysk osiowych na operatorów kolejowych poprzez wprowadzenie nowej technologii mającej zoptymalizować bieżący monitoring i konserwację. Dzięki temu ograniczona zostanie konieczność przeprowadzania kosztownych przeglądów przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa, co sprawi, że fracht kolejowy stanie się bardziej atrakcyjny pod względem ekonomicznym. To pozwoli na zmniejszenie ruchu ciężarowego na drogach i wywrze pozytywny wpływ na środowisko w Europie. Opracowany przez konsorcjum projektowe system monitorowania łożysk osiowych można dostosować do dowolnego typu sieci kolejowej, co zwiększa potencjał eksploatacyjny technologii. Zgodnie z oczekiwaniami bezpośrednio zainteresowani systemem będą operatorzy i przedsiębiorstwa infrastrukturalne, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Co więcej przedsiębiorstwa przemysłowe zaangażowane w projekt zyskały przewagę konkurencyjną, dzięki śledzeniu postępu technologicznego, jaki dokonywał się w toku prac badawczych. Może się to przełożyć na dalsze innowacje i poprawę konkurencyjności europejskiej kolei. Tymczasem uczelnie i instytuty badawcze, które brały udział w pracach, wzmocniły swoje zdolności kształcenia kolejnego pokolenia inżynierów kolejnictwa w Europie w zakresie najnowocześniejszych technologii. Projekt MAXBE korzysta z rosnącego w Europie i na świecie zapotrzebowania na bezpieczny i przyjazny środowisku transport. Aby w stawić czoło tym wyzwaniom, sektor kolejowy musi przejąć większą część zapotrzebowania na transport w nadchodzących dekadach. Ze swej strony Komisja Europejska pracuje nad stworzeniem jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, aby europejski system transportu stał się bardziej konkurencyjny i zasobooszczędny. Jednak mimo publicznego wsparcia dla znacznych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę i wysokiej jakości technologię, udział transportu kolejowego w ogólnym wykorzystaniu środków transportu pozostaje stosunkowo niski – 6% przypada na transport pasażerski i 10% na towarowy. Kluczowym wyzwaniem, jakie stoi na drodze do prawdziwie zintegrowanej, europejskiej sieci kolejowej jest brak normalizacji w tej dziedzinie. Nie ma na przykład ujednoliconej na szczeblu UE dokumentacji z wytycznymi w zakresie konserwacji łożysk osiowych w taborze kolejowym. Partnerzy projektu MAXBE odpowiedzieli na to zapotrzebowanie, opracowując wytyczne i protokoły wdrożenia – w całej Europie – systemów diagnostycznych do kondycjonowania łożysk osiowych. Cel długofalowy projektu to umożliwienie sieci kolejowej w Europie odgrywania większej roli na globalnym rynku transportu poprzez rozwiązanie pilnych, krótkoterminowych problemów technicznych, takich jak konserwacja i przeglądy, jak również budowanie długoterminowej wizji oferowania atrakcyjnej alternatywy wobec innych środków transportu. Konsorcjum MAXBE tworzyło 17 partnerów ze środowiska przemysłowego i akademickiego. W skład zespołu weszli operatorzy kolejowi, producenci łożysk osiowych i eksperci ds. monitoringu, konserwacji i taboru kolejowego. Producentów wsparli przedstawiciele środowiska akademickiego z różnych dyscyplin, między innymi metalurgii, materiałoznawstwa, mechaniki, inżynierii lądowej, elektryki, elektroniki oraz inżynierii informatycznej. Ten szeroki zakres wiedzy eksperckiej miał kluczowe znaczenie nie tylko dla zdolności partnerów projektu do poprawy i optymalizacji diagnostyki i konserwacji łożysk osiowych, ale także dla zapewnienia, że opracowane narzędzia będą miały realny potencjał rynkowy. Więcej informacji: Witryna projektu MAXBE

Kraje

Portugalia

Powiązane artykuły