Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zmiany na torach: projektowanie przyszłych podróży koleją

Dofinansowani ze środków UE naukowcy właśnie rozpoczęli prace nad trzema ekscytującymi projektami, które w nadchodzących latach mogą zdecydować o kształcie transportu kolejowego.

Zwiększone natężenie ruchu, zatory na drogach, bezpieczeństwo dostaw energii i zmiany klimatu to tylko niektóre z najbardziej naglących problemów, z którymi mierzy się obecnie UE. Aby w pełni stawić czoło tym wyzwaniom, sektor kolejowy musi się zmodernizować i przejąć większą część zapotrzebowania na transport w nadchodzących dekadach. W tym celu trzy ambitne projekty, których realizacja w ramach programu „Horyzont 2020” rozpoczęła się w maju 2015 r., mają doprowadzić do tego, że transport XXI w. stanie się odpowiedzialny środowiskowo, zorientowany na obywatela i możliwie konkurencyjny na skalę światową. Trzy przedsięwzięcia – ROLL2RAIL, IT2RAIL oraz IN2RAIL – koncentrują się na różnych aspektach doskonalenia infrastruktury kolejowej Europy i wniosą wkład w ogólną strategię UE, która dąży do zrównoważenia w transporcie w odpowiedzi na powyższe cele. Pierwszy z trzech projektów, o wartości 16 mln EUR, to ROLL2RAIL, którego celem jest opracowanie kluczowych technologii mających zrewolucjonizować projektowanie pociągów w przyszłości. Partnerzy ROLL2RAIL przeanalizują nowe sposoby podnoszenia wydajności kolei i obniżania kosztów cyklu eksploatacyjnego zarówno taboru, jak i torów. Dokładniej, zespół przestudiuje nową technologię trakcyjną, która może zapewnić wyższą efektywność energetyczną i niższy poziom hałasu. Lekkie materiały kompozytowe mogą także pomóc obniżyć ciężar. Tymczasem zadanie postawione przed projektem IT2RAIL – o wartości 12 mln EUR – polega na zapewnieniu lepszej koordynacji dalekich podróży, łączących korzystanie z pociągu, autobusu i samolotu. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie zintegrowanie usług turystycznych z technologiami cyfrowymi oraz dalsze rozbudowywanie otwartych ram internetowych, mających sprzyjać pełnej interoperacyjności usług. IT2RAIL pobudzać będzie także innowacje w aplikacjach online, gwarantując ciągłe doskonalenie i samozrównoważenie e-usług w perspektywie długofalowej. Wreszcie projekt IN2RAIL – o wartości 18 mln EUR – położy podwaliny pod prężną, spójną, opłacalną, wysoko wydajną i zdigitalizowaną europejską sieć kolejową. Technologie innowacyjne będą badane pod kątem zapewnienia pełnej integracji, optymalizacji i współdzielenia zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą, obsługą techniczną, zużyciem energii i inżynierią. Przedmiotem badań będą zautomatyzowane, interoperacyjne i wzajemnie połączone systemy zarządzania ruchem, a także nowe rozwiązania w zakresie dostaw energii i gospodarowania nią. Wyniki wszystkich trzech projektów posłużą ostatecznie za dane wejściowe wspólnego przedsięwzięcia SHIFT2RAIL, nowego kolejowego partnerstwa publiczno-prywatnego, zawiązanego w ramach programu „Horyzont 2020”. Celem tego wspólnego przedsięwzięcia (JU) jest stworzenie platformy na potrzeby skoordynowanych działań badawczych z zamiarem pobudzenia innowacji w sektorze kolejowym w nadchodzących latach. Powodem powołania JU jest przekonanie, że łączenie i koordynowanie prac badawczych oraz przedsięwzięć innowacyjnych na szczeblu UE ma większe szanse powodzenia. Wynika to z tego, że infrastruktura i technologie, które mają zostać opracowane w celu wsparcia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, mają charakter transnarodowy, a ponadto potrzebne są spore zasoby. SHIFT2RAIL ma przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji transportu kolejowego aż o 50%, podwajając jednocześnie wydajność kolei oraz poprawiając niezawodność i punktualność aż o 50%. Wspólne przedsięwzięcie SHIFT2RAIL będzie zarządzać całym budżetem przeznaczonym na badania nad kolejnictwem w ramach programu „Horyzont 2020”, który wyniesie maksymalnie 450 mln EUR. Więcej informacji: SHIFT2RAIL http://www.shift2rail.org/

Kraje

Belgia, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły