Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Budowanie zrównoważonych miast zapewniających wysoką jakość życia

W ramach projektu finansowanego ze środków 7PR zaprojektowano, opracowano i zweryfikowano platformę do wspierania podejmowania decyzji, umożliwiającą władzom i służbom miejskim promocję i wybór najkorzystniejszych działań modernizacyjnych na rzecz przyjaznych dla ludzi miast nienaruszających równowagi ekologicznej.

Projekt URB-GRADE (URB-Grade: Decision Support Tool for Retrofitting a District, Towards the District as a Service) wspiera modernizację pewnej dzielnicy w celu zwiększenia jej energooszczędności i ekonomiczności oraz komfortu jej mieszkańców poprzez zastosowanie podejścia "Dzielnica jako platforma usługowa" (platforma DaaS). Platforma URB-GRADE stanie się ważnym narzędziem planowania miast i podejmowania decyzji, umożliwiającym zbieranie informacji z różnych czujników, innych otwartych źródeł danych i zasobów informacji opartych na ankietach. Następnie dane będą przetwarzane przy wykorzystaniu technik kompleksowego przetwarzania zdarzeń w celu uzyskania istotnych informacji udostępnianych za pośrednictwem współdzielonej platformy usługowej działającej w chmurze. W czasie trwania projektu określono trzy różne inicjatywy pilotażowe w celu uwzględnienia wszystkich aspektów dotyczących danej dzielnicy. Na potrzeby próby wybrano nietypowe położenia geograficzne oraz miejsca o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na energię. Zebranie danych trwało ponad półtora roku (przy czym niektóre prace są nadal realizowane). W hiszpańskim mieście Eibar planuje się zwiększenie efektywności energetycznej sieci latarni ulicznych na różnych obszarach miejskich — handlowych, mieszkalnych i przemysłowych — bez niekorzystnego wpływu na komfort osób korzystających z tej usługi. W każdym scenariuszu testowym zastosowano różne parametry, np. rozmiar, typ obszaru itp. Celem inicjatywy pilotażowej było poznanie wszystkich zmiennych mogących wpływać na zużycie energii. W celu zebrania wszystkich niezbędnych parametrów wybrano reprezentatywną próbę 12 ulic. Do celów analizy zebrano informacje z czujników, ankiet i historycznych danych statycznych. W duńskim mieście Kalundborg celem było ograniczenie zużycia energii w domach mieszkalnych poprzez pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy pomocy kampanii ekologicznych. Założeniem inicjatywy było oszacowanie przewidywanych oszczędności energetycznych osiągniętych w wyniku przeprowadzonych kampanii, a także przeprowadzenie oceny bieżących oszczędności w oparciu o rzeczywiste dane i dane pochodzące z ankiet. Ta inicjatywa pilotażowa pozwoliła zrozumieć, jak ważna jest analiza zróżnicowanych danych oraz wykorzystanie wielu źródeł danych. Celem trzeciej inicjatywy pilotażowej, przeprowadzonej w Barcelonie, była poprawa profilu zużycia energii w ulicznych sklepach bez niekorzystnego wpływu na poziom komfortu użytkowników. Zbadano różne profile zużycia energii, np. związane z klimatyzacją, oświetleniem, sprzętem elektrycznym itp. Potencjalne oszczędności pochodzące z każdego profilu zostaną poddane ocenie w celu zidentyfikowania najbardziej wydajnych sklepów, w których wprowadzono różne modyfikacje, np. wymieniono lampy na oświetlenie diodowe lub zastąpiono urządzenia urządzeniami o klasie energetycznej A. Zbadano 95 obiektów w ramach tego ćwiczenia — celem było zebranie wszystkich parametrów wpływających na zużycie energii. "Wszystkie zebrane informacje są obecnie przetwarzane w celu uzyskania różnych kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które zdefiniowano dla każdej z inicjatyw pilotażowych oraz które zostaną wykorzystane do ostatecznej analizy", wyjaśnia kierownik projektu ds. rozpowszechniania informacji, Mikel Larrañaga. "Jednym z głównych innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez platformę jest możliwość obsługi wielu podmiotów. Obsługa wielu podmiotów brzmi obiecująco, jednak zwraca uwagę na wiele problemów na skalę dzielnicy, a w rzeczywistych inicjatywach pilotażowych pozwala na współpracę z ograniczoną, ale zróżnicowaną, grupą interesariuszy. Problemy obejmują wsparcie językowe, modelowanie domen i bezpieczeństwo.

Kraje

Dania

Powiązane artykuły