European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Nowy zestaw narzędzi do wzmocnienia i zabezpieczenia europejskich sieci energetycznych

Unijni naukowcy opracowali innowacyjny zestaw narzędzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stałej ochrony europejskich sieci energetycznych oraz ułatwienia większej zmiany w kierunku odnawialnych źródeł energii.

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu UMBRELLA zaprezentowali swoje kluczowe osiągnięcia i wyniki w czasie jednodniowych warsztatów, które odbyły się 26 stycznia 2016 r. w Brukseli. Pośród nich znalazł się prototyp zestawu narzędzi dla operatorów systemu przesyłowego (OSP), które mają zapewnić bezpieczną eksploatację infrastruktury w przyszłych sieciach energetycznych o wysokiej penetracji odnawialnych źródeł energii (OZE) o nieprzewidywalnej charakterystyce produkcji. Zestaw narzędzi daje OSP możliwość pracy w ramach skoordynowanego, europejskiego systemu docelowego, w którym następuje konwergencja strategii regionalnych, co ma zapewnić najlepsze możliwe wykorzystanie europejskiej infrastruktury energetycznej. Zwiększa się wkład mniej przewidywalnych i bardziej zmiennych OZE wraz ze stopniową integracją rynków krajowych we wspólny, europejski rynek energii elektrycznej. Mechanizmy rynkowe z coraz większymi trudnościami są w stanie objąć pewne aspekty bezpieczeństwa systemu, co skutkuje wysokimi odchyleniami między zaplanowanymi a faktycznymi przepływami pod względem czasu, kierunku i wielkości. W konsekwencji błędy w prognozach meteorologicznych mogą doprowadzić do nieprzewidzianych naruszeń ograniczeń eksploatacyjnych i uruchomić kaskadowe przerwy w dostawie prądu w sytuacjach nadmiernego obciążenia systemu. W ten sposób rodzi się zapotrzebowanie na bardziej złożone planowanie eksploatacji i przesyłu, przybliżające sieć do ograniczeń eksploatacyjnych. Zestaw narzędzi UMBRELLA W zestawie narzędzi UMBRELLA znajdują się deterministyczne i probabilistyczne ramy działań korygujących podejmowanych w celu sprostania symulowanym zagrożeniom w różnych skalach czasowych i rosnącej złożoności systemu. Nadrzędnym celem jest obniżenie ogólnego kosztu niepewności przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa systemu i zdolności przesyłowej. Indywidualne narzędzia programistyczne przeszły szeroko zakrojone testy za pomocą systemów testowych IEEE na zbiorach danych historycznych dziewięciu obszarów docelowych OSP przy zdecentralizowanym podejściu. Użyto ich również do historycznych studiów przypadku, takich jak nagłe ochłodzenie w Europie, które miało miejsce 8 lutego 2012 r. i obciążenie sieci, jakie powstało 22 sierpnia 2012 r. Przeprowadzone testy wykazały, że w sumie zestaw narzędzi UMBRELLA umożliwia obliczenie działań zaradczych, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie sieci przesyłowej oraz dostarcza operatorowi dodatkowych informacji o zakresie niepewności, jakiej należy się spodziewać. „Dzięki temu operatorzy i osoby odpowiedzialne za planowanie eksploatacji zyskują niezbędny czas na przygotowanie faktycznego zastosowania proponowanych środków zaradczych” – zauważa koordynator projektu, Helmut Paeschke. Narzędzia UMBRELLA, użyteczne dla OSP, zapewniają użytkownikom elastyczność w wykorzystywaniu pojedynczych modułów albo całego zestawu funkcjonalności. Kolejne kroki W toku są dalsze prace nad zestawem narzędzi i równoległym przebiegiem próbnym. Zestaw narzędzi UMBRELLA zostanie wbudowany w uznane systemy informacyjne i w konsekwencji kluczowe znaczenie będzie mieć wymiana danych. Aby wdrażanie zestawu narzędzi przebiegło na tyle na ile to możliwe bez zakłóceń, partnerzy zalecają przyjęcie etapowego podejścia przez OSP i innych, właściwych interesariuszy. Wreszcie partnerzy projektu sformułowali szereg kluczowych zaleceń dla przedstawicieli organów regulacyjnych, decydentów i OSP w zakresie propagowania niezbędnej harmonizacji ram prawnych, regulacyjnych i eksploatacyjnych, aby umożliwić pełną wymianę danych na potrzeby stosowania nowych narzędzi programistycznych. Więcej informacji: witryna projektu UMBRELLA

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły