Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wirtualny zestaw narzędzi ma poprawić bezpieczeństwo rolno-spożywcze w Europie

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu PLANTFOODSEC opracowali kompleksowy zestaw narzędzi wspomagający ochronę rolnictwa i roślin przed bronią biologiczną, która może zanieczyścić łańcuch dostaw żywności w Europie.

Nadrzędnym celem projektu było stworzenie wirtualnej sieci badawczej w celu podniesienia jakości szkoleń i prac naukowych nad bezpieczeństwem biologicznym upraw i żywności w Europie oraz zwiększenia ich oddziaływania. Aby go osiągnąć, partnerzy projektu opracowali zestaw narzędzi z zamiarem zwiększenia zdolności do zapobiegania, reagowania i odbudowywania w następstwie zdarzenia biologicznego albo zamierzonego działania o charakterze terrorystycznym lub kryminalnym, które zagraża europejskiemu systemowi rolno-spożywczemu. Narzędzie do oceny ryzyka Narzędzie PLANTFOODSEC umożliwia szybką ocenę scenariuszy agroterroryzmu, co pozwala na ewaluację efektów potencjalnych metod prewencyjnych i minimalizujących. Demonstracja narzędzia przeprowadzona w ramach niemal 100 scenariuszy, obejmujących szeroki zakres potencjalnych motywów, środków biologicznych, ścieżek i systemów receptorowych, zapewniła porównywalną miarę ryzyka. Rozpoznawanie ogniska o podłożu kryminalnym Jednym z najważniejszych wyzwań, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo biologiczne żywności jest umiejętność rozróżnienia przypadkowego i zamierzonego zanieczyszczenia żywności. W toku projektu ocenie poddane zostały zatem zasadnicze czynniki odróżniające ognisko zainicjowane w sposób zamierzony od przypadkowego, które posłużyły następnie do opracowania dodatkowego narzędzia do ustalania prawdopodobieństwa pojawienia się ogniska o podłożu kryminalnym. Wirtualna sieć diagnostyczna Partnerzy projektu stworzyli także wirtualną sieć diagnostyczną, która umożliwia gromadzenie i przeszukiwanie informacji oraz ich raportowanie, a także ułatwia przepływ informacji między ekspertami a pracownikami w terenie. Na podstawowe elementy sieci składa się baza danych laboratoriów diagnostycznych i ekspercka wiedza 28 państw członkowskich oraz wspólne zasoby wiadomości o patogenach roślin, aktualizacje technik diagnostycznych oraz struktura umożliwiająca zamieszczanie protokołów diagnostycznych i ich przeszukiwanie. Dzięki temu sieć stanowi wyjątkowe uzupełnienie zestawu narzędzi PLANTFOODSEC i zapewnia krajom łatwy dostęp do sumarycznych informacji o ogniskach chorób w całej Europie. Wirtualne Centrum Kompetencyjne ds. Bezpieczeństwa Roślin i Żywności Wirtualne Centrum, określane przez partnerów projektu mianem fundamentu bezpieczeństwa biologicznego roślin i żywności, tworzone jest przez sieć ośrodków badawczych, uczelni i innych kluczowych interesariuszy. Sieć poprawi gotowość, zdolność reagowania i odbudowywania w obliczu zamierzonych i niezamierzonych zagrożeń bezpieczeństwa biologicznego dla unijnego rolnictwa, sektora hodowli i przemysłu rolno-spożywczego. Aktualne zdolności UE do wykrywania aktów agroterrorystycznych czy biokryminalnych i reagowania na nie są niewielkie i pozostają w gestii wielu organów regionalnych i krajowych. Brak koordynacji budzi największe obawy, gdyż zagrożenia bezpieczeństwa biologicznego są zarówno ponadnarodowe, jak i ponadregionalne. Mając świadomość wyzwań, jakie nadal wymagają podjęcia w celu poprawy koordynacji i stworzenia realnej, paneuropejskiej sieci bezpieczeństwa biologicznego, Wirtualne Centrum Kompetencyjne PLANTFOODSEC ma być pierwszym konkretnym krokiem w urzeczywistnianiu takiej sieci. Więcej informacji: witryna projektu PLANTFOODSEC

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły