Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Nowe strategie zarządzania europejskimi łowiskami

W ramach finansowanego ze środków UE projektu MYFISH powstały zrównoważone pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym wieloletnie plany zarządzania łowiskami w Europie.

Wspólna polityka rybołówstwa UE ma zapewnić unijnym obywatelom długofalowe, zrównoważone i bezpieczne zaopatrzenie w zdrową żywność. Jednak zarządzanie europejskimi łowiskami to skomplikowane zadanie w odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest rybołówstwo zrównoważone pod względem środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Jeden z unijnych projektów – MYFISH (Maximising Yield of Fisheries while Balancing Ecosystem, Economic and Social Concerns) – pomógł stawić czoła temu problemowi poprzez zdefiniowanie wymaganych pomiarów i opracowanie planów do wykorzystania w efektywnym zarządzaniu europejskimi łowiskami. Prace nad projektem oparły się na koncepcji maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) na łowiskach, która służy do zarządzania nimi już od 50 lat. MSY odnosi się do największego średniego połowu, jaki można uzyskać ze stada ryb w istniejących warunkach środowiskowych. Partnerzy MYFISH zajęli się brakiem porozumienia w sprawie terminów „zrównoważony” i „połów”. Brakuje również zgody co do sposobu dochodzenia do zrównoważonego podejścia – czyli MSY – gdyż jedno stado może mieć wpływ na inne, a także na szerszy system społeczno-gospodarczy i ekologiczny. Nowe wskaźniki MSY Partnerzy projektu opracowali nowe wskaźniki MSY, które są w stanie zapewnić wysokie poziomy połowów przy poszanowaniu zrównoważenia ekologicznego, gospodarczego i społecznego. Wskaźniki są źródłem danych wejściowych na potrzeby nowych, wieloletnich planów wdrożeniowych. W ramach MYFISH powstały także nowe i przyjazne dla użytkownika przewodniki, aby wesprzeć interesariuszy z branży rybołówstwa w podejmowaniu decyzji dotyczących wielkości połowów przy uwzględnieniu aspektów gospodarczych, ekologicznych i społecznych. Nowe wskaźniki zostały zdefiniowane przy udziale szerokiego spektrum interesariuszy z całej branży. MSY obejmuje teraz zarówno maksymalny połów gospodarczy, jak i kryteria zrównoważenia, takie jak zamiar utrzymania i ochrony wrażliwych gatunków oraz wsparcie zatrudnienia. Partnerzy MYFISH odkryli w szczególności, że zasadę MSY można poszerzyć z podejścia koncentrującego się na zaledwie jednym gatunku ryb na wiele oddziałujących na siebie gatunków i łowisk. We wnioskach z projektu wskazano na konieczność unikania strategii zarządzania kładących nacisk wyłącznie na zwiększanie połowów, kiedy mogą zagrozić ekosystemowi lub zrównoważeniu społecznemu. MYFISH podkreśla, że wdrażanie planów zarządzania musi odbywać się w sposób elastyczny. Uwzględnienia wymagają bowiem zmiany zachodzące w ekosystemach oraz aspekty gospodarczo-społeczne. Dotyczy to także specyficznych właściwości poszczególnych łowisk. Ponadto plany zarządzania muszą przedstawiać opcje i wyjaśniać kompromisowe rozwiązania w sposób przystępny dla użytkowników. Najlepiej byłoby, gdyby plany umożliwiały użytkownikom eksperymentowanie z różnymi opcjami – stwierdzili partnerzy projektu. Kolejne ustalenie dokonane w ramach projektu pokazuje, że ograniczenie presji połowowej na ryby w okresie tarła przyniesie wzrost połowów i dochodów. Projekt MYFISH skupił się na pięciu głównych obszarach europejskich łowisk: Morze Północne, Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne, wody zachodnie (Morze Celtyckie, Morze Irlandzkie, Zatoka Biskajska i Morze Balearskie) oraz ryby występujące na wodach międzynarodowych. Kolejne kroki Na zakończenie projektu w lutym 2016 r. konsorcjum MYFISH stwierdziło, że potrzebne będą dalsze prace, aby kontynuować rozwijanie różnych zakresów MSY. W szczególności partnerzy opowiadają się za zachowaniem większej rozwagi przy tworzeniu koncepcji dobrego połowu (PGY). PGY definiuje się jako zrównoważony połów a poziomie co najmniej 80% maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Tego typu połowy są zazwyczaj uzyskiwane w przypadku szerokiego zakresu wielkości stad (20-50% nieodłowionej zasobności stada), a zakres ten nie jest wrażliwy na podstawowe parametry historii życia populacji, takie jak wskaźnik naturalnej śmiertelności, wskaźnik wzrostu somatycznego czy wiek osiągania dojrzałości. Projekt MYFISH otrzymał niemal 5 000 000 EUR dofinansowania ze środków UE. Więcej informacji: witryna projektu MYFISH

Kraje

Dania

Powiązane artykuły