European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Dostrzeganie szczegółów za pomocą zaawansowanej technologii detekcyjnej

W obliczu nasilającej się konkurencji o zasoby leśne, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu DIABOLO postanowili wprowadzić efektywniejsze metody śledzenia zakłóceń i degradacji.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Europejskie lasy przodują pod względem konkurencyjności w ramach tak zwanej „zielonej infrastruktury”. Pełnią najprzeróżniejsze funkcje, między innymi: dostarczają surowca do produkcji energii; pochłaniają dwutlenek węgla, równoważąc w ten sposób emisje gazów cieplarnianych; zapewniają rezerwaty na potrzeby ochrony bioróżnorodności; chronią wodę, a także oferują możliwości rekreacyjne. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na każdy ze sposobów użytkowania, unijne polityki, ramy regulacyjne i wymagania sprawozdawcze starają się dotrzymać kroku. Gospodarka leśna rzeczywiście dotyka szeregu sektorów, a każdy z nich ma własne standardy danych i procesy, co utrudnia efektywne zarządzanie zasobami. Potrzeba poprawy oceny kondycji i zdrowotności lasów oraz szybkiego udostępniania informacji użytkownikom końcowym została wskazana w zielonej księdze Komisji Europejskiej i w nowej strategii leśnej dla UE. Zadanie postawione przed finansowanym ze środków UE projektem DIABOLO polega właśnie na wniesieniu wkładu w rozwój zrównoważonej biogospodarki europejskiej. Obecna sytuacja w zakresie gromadzenia danych Obecnie efektywny monitoring stanu lasów polega zazwyczaj na ocenie „zakłóceń” i „degradacji”. Zakłócenie zwykle odnosi się do zubożenia biomasy lub zwarcia drzewostanu z powodu jednorazowego zdarzenia naturalnego, np. burzy czy pożaru. Natomiast degradacja dotyczy oddziaływania antropogenicznego, które występuje przez dłuższy czas oraz obejmuje stałe bądź powtarzalne zdarzenia. Zespół DIABOLO zaznaczył, że wcześniejsze działania z zakresu monitorowania lasów koncentrowały się na bardziej bezpośrednim mapowaniu wylesiania i odnawiania. „Analiza szeregów czasowych” jest prawdopodobnie postrzegana obecnie jako podejście do gromadzenia i mapowania informacji o lasach, które zapewnia najlepsze dane operacyjne. Wiąże się jednak z wyzwaniami. W niedawno przeprowadzonym przez członków zespołu DIABOLO przeglądzie sytuacji, opublikowanym w czasopiśmie »Current Forestry Reports«, wskazano na niektóre problemy związane nieodłącznie z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji. Zespół przeanalizował opcje mapowania europejskich lasów umiarkowanych i wiecznie zielonych lasów tropikalnych w Afryce. Naukowcy ustalili, że lasy tropikalne znajdują się pod większą presją niż lasy umiarkowane, a jedynie 24% lasów tropikalnych jest w stanie dojrzałym i stosunkowo niezakłóconym. W przeglądzie podkreślono także fakt, że istnieją rozbieżności w zakresie dostępnych wartości danych, odzwierciedlając problemy związane z przeprowadzaniem precyzyjnych ocen degradacji lasów. Naukowcy przestrzegają, że nadmiar źródeł gromadzenia informacji może skutkować tym, że uzyskiwane dane będą fragmentaryczne i częściowe, co ograniczy ich użyteczność. Podają przykłady zróżnicowanej terminologii w poszczególnych ocenach i ograniczeń całkowitych obszarów danych (na przykład zawężenie do poziomu krajowego). W kierunku harmonizacji danych na rzecz lepszego gospodarowania Misja DIABOLO polega na wniesieniu wkład w to, co zespół określa mianem „harmonizacji” danych. Naukowcy wskazują na zaawansowaną technologię teledetekcji, taką jak orbitujący satelita polarny Sentinel-2 Europejskiej Agencji Kosmicznej wyniesiony w 2016 r., który może ułatwić niezbędną normalizację. Wysoka rozdzielczość i tego typu dane optyczne mogą dostarczyć geozlokalizowane i precyzyjne informacje w czasie niemal rzeczywistym, niezbędne w procesie podejmowania decyzji. W swoim artykule zespół domaga się także położenia większego nacisku na klasyfikację rodzajów zakłóceń (takich jak pożar, burza, wyrąb selektywny itp.) oraz na bardziej solidne i skalowalne mapowanie. Naukowcy wskazują także na potrzebę długofalowych zdolności obserwacyjnych na skalę regionalną i globalną. Odnosząc się w szczególności do monitorowania lasów tropikalnych, autorzy wspomnieli o innym, realizowanym właśnie i finansowanym ze środków UE projekcie EOMonDis, który ma zapewnić operacyjny serwis Obserwacji Ziemi (EO) na rzecz lepszego gospodarowania lasami tropikalnymi i sprawozdawczości w tym zakresie. Więcej informacji: witryna projektu DIABOLO witryna projektu EOMonDis

Kraje

Niemcy, Finlandia

Powiązane artykuły