Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Głos społeczeństwa w debacie o bezpieczeństwie żywnościowym

Czy będziemy mieć wystarczająco żyznej gleby, aby uprawiać żywność, której potrzebuje nasza rosnąca populacja? Czy możliwe jest dostosowanie produkcji żywności do zmiany klimatu? Jak definiować odpowiedzialne badania naukowe i innowacje w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego? W ramach finansowanego ze środków UE projektu, który ma zachęcić obywateli do udziału w debacie i wyrażania swoich poglądów, udostępniono właśnie zestaw narzędzi nakreślający etapy maksymalizowania oddolnego zaangażowania.

Partnerzy projektu BIGPICNIC właśnie udostępnili swój zestaw narzędzi Blueprint toolkit for co-creation, który pomoże organizacjom opracowywać skuteczne i odpowiednie działania na rzecz angażowania lokalnych społeczności i innych interesariuszy w odpowiedzialne badania i innowacje związane z bezpieczeństwem żywnościowym. Zestaw narzędzi łączy zasady leżące u podstaw współtworzenia ruchu z wiedzą wypracowaną w marketingu i naukach o zachowaniu. Jest dziełem jednego z partnerów projektu, Waag Society, który nad kreatywnymi technologiami i metodami innowacji społecznej pracuje już od 22 lat. Bazując na podejściu, w którym użytkownicy są projektantami, zestaw nakreśla pięć etapów, które można dostosowywać w celu pobudzania debaty i świadomości publicznej także w innych dziedzinach. Pięć etapów angażowania opinii publicznej W ramach projektu stwierdzono, że istnieje potrzeba zarówno dogłębnego zapoznania się z problematyką bezpieczeństwa żywnościowego, jak również szczegółowego zbadania kontekstu, w którym promowane jest zaangażowanie obywateli. Partnerzy projektu i inni interesariusze potrzebują wiedzy o informacjach już będących w obiegu, o tym co ludzi interesuje i z jakich kanałów komunikacyjnych mogą korzystać. Ten pierwszy etap zatytułowali „Otwórz umysł”. Drugi to „Umożliwianie eksploracji środowiska” – zachęca partnerów do wypróbowania nowych podejść, w tym badania różnych środowisk, które mogły doprowadzić do zmiany w innych kontekstach. Pozwoli to interesariuszom zrozumieć, co wpływa na docelowych odbiorców oraz opracować własne wytyczne, jak identyfikować środowiska, które będą najbardziej pomocne w docieraniu do nich. Z etapem drugim ściśle wiąże się etap trzeci, „Misja ruchu, interesariusze i odbiorcy”, w którym identyfikowani są precyzyjnie docelowi odbiorcy i ich cele. Pozwala to uzyskać wiedzę potrzebną do czwartego etapu, w którym partnerzy rekrutują współtwórców. Według partnerów projektu BIGPICNIC nie można zmienić zachowania w sposób zrównoważony bez pełnego wykorzystania współtworzenia. Metody współtworzenia opierają się na założeniu, że każdy jest ekspertem w tej czy innej kwestii – przede wszystkim we własnym życiu. Etap czwarty, „Współtworzenie z użytkownikami i interesariuszami”, to innowacyjny proces polegający na współuczestnictwie, którego celem jest realizowanie projektu wspólnie przez instytucje i partnerów społecznych. Etap piąty, „Umożliwianie projektowania środowiskowego”, poświęcony jest potrzebie utrzymywania elastyczności wraz z rozwojem projektu, zmianami zachowań ludzi oraz pojawianiem się nowych odbiorców docelowych. Ruchy oddolne wnoszące wkład w kształtowanie polityki Projekt BIGPICNIC nakreśla sposoby pobudzania oddolnej debaty na wszystkie te tematy poprzez włączanie w nie społeczeństwa, naukowców, decydentów i przedsiębiorców. W ramach międzynarodowej sieci projekt gromadzi ogrody botaniczne; uczelnie; instytut sztuki, instytuty naukowo-technologiczne oraz międzynarodowe NGO. Projekt BIGPICNIC koordynowany jest przez Botanic Gardens Conservation International, a jego partnerzy pochodzą z 12 krajów europejskich oraz z Ugandy. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły