Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Pomoc w prowadzeniu pacjentów z migotaniem przedsionków

Migotanie przedsionków (AF) – częsta przyczyna udaru, otępienia i niewydolności serca – dotyka 2-3% populacji w Europie i USA. Wiedza o przyczynach tego schorzenia pogłębia się, ale profilaktyka i terapie nie korzystają z mechanistycznych zasobów tej wiedzy. Z tego względu, oprócz stosowania antykoagulantów w celu zapobiegania udarom związanym z AF, terapia nadal jest niewystarczająco skuteczna.

Artykuł opublikowany niedawno w czasopiśmie »The Lancet« opisuje badania, które były dofinansowane ze środków unijnych za pośrednictwem projektu CATCH ME. Pokazuje nagą prawdę: 1-3% budżetów służby zdrowia pochłaniają koszty związane z udarami, niewydolnością serca, nagłymi zgonami, przyjęciami na ostry dyżur oraz innymi powikłaniami. U wielu pacjentów chorobę diagnozuje się dopiero w następstwie hospitalizacji z powodu ostrej niewydolności serca albo udaru. Migotanie przedsionków (AF) – kiedy już zostanie zdiagnozowane – wiąże się z wielowymiarowym prowadzeniem pacjenta obejmującym kontrolowanie częstości akcji i rytmu serca wraz z terapią powiązanych i współistniejących schorzeń oraz ścisły monitoring. Zapewnienie tego wszystkiego w sposób spójny wszystkim pacjentom borykającym się z tym schorzeniem jest trudne, mimo coraz lepszej wiedzy o możliwościach terapeutycznych oraz usprawnieniach w organizacji opieki nad pacjentami. Ciężar tego schorzenia będzie się powiększać wraz ze starzeniem się populacji i związanym z tym wzrostem liczby zachorowań. Na migotanie przedsionków cierpi mniej niż jedna osoba na 200 w grupie wiekowej do 50 lat, ale wśród osiemdziesięciolatków i starszych jest to już co dziesiąta osoba. Praktyczna pomoc dla lekarzy Celem projektu CATCH ME (Characterising Atrial Fibrillation by Translating its Causes into Health Modifiers in the Elderly) jest uproszczenie wymagań wielowymiarowej terapii. Partnerzy projektu uruchomili niedawno mobilną platformę z dwiema aplikacjami, dla lekarzy i dla pacjentów, które mają ułatwić kliniczne prowadzenie pacjenta i podnieść jakość opieki. Pierwsza wersja tych narzędzi została zintegrowana w aplikacji ETK – AF Clinical Guidelines App – dostępnej zarówno na urządzenia Apple’a, jak i tych z systemem Android. W swoim artykule pt. „The future of atrial fibrillation management: integrated care and stratified therapy” (Przyszłość leczenia migotania przedsionków: zintegrowana opieka i stratyfikowana terapia), opublikowanym w kwietniu, naukowcy wyjaśniają: „Zintegrowana opieka nad pacjentami z migotaniem przedsionków wymaga dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami; komunikacja ta skorzysta na wspólnej infrastrukturze technologii informacyjnych (tj. narzędziach używanych przez pacjentów i lekarzy). Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, przy wsparciu konsorcjum CATCH ME, oferuje dwa wzorcowe narzędzia IT wspomagające terapię migotania przedsionków za pomocą smartfonów”. Jak działa aplikacja? Aplikacja zawiera kieszonkowe przewodniki Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 24 obszarach takich jak terapia z użyciem elektrostymulacji serca i resynchronizująca, komorowe zaburzenia rytmu serca i nagła śmierć sercowa (VA+SCD). Wyposaża lekarzy w dwa interaktywne narzędzia kliniczne: ścieżki terapeutyczne i kalkulatory poziomu ryzyka, jak np. CHA2DS2-VASc, oraz Ogólny Menadżer Terapii opracowany przez partnerów projektu CATCH ME, który przygotowuje pakiet terapeutyczny, albo inaczej ścieżkę, w oparciu o stan kliniczny pacjenta i jego dane. Nowe narzędzia projektu CATCH ME, oparte na Wytycznych Praktyki Klinicznej ETK w zakresie migotania przedsionków w pełni zintegrowane z obecnie stosowanymi przez lekarzy narzędziami w leczeniu AF, zrewolucjonizują – zdaniem ETK – codzienne decyzje kliniczne i badania kontrolne pacjenta. Szybka decyzja może przesądzić o życiu lub śmierci, a narzędzia takie jak czytelna aplikacja, która jest zawsze pod ręką, mogą wspomóc lekarzy wytycznymi z zakresu najlepszych praktyk. Projekt CATCH ME ma na celu spersonalizowanie profilaktyki i terapii pacjentów z migotaniem przedsionków oraz wdrażanie najlepszych praktyk, kiedy pracujący pod presją czasu lekarze i pielęgniarki muszą podejmować szybkie decyzje. Dalsze kroki w radzeniu sobie z tą obciążającą chorobą Prowadzone badania kliniczne mają ustalić, kiedy zastosować antykoagulację doustną u pacjenta z wykrytymi epizodami szybkich rytmów przedsionkowych. Innym celem jest ilościowa ocena skuteczności wczesnego prognozowania i kompleksowej terapii kontroli rytmu, włącznie z zabiegiem ablacji migotania przedsionków. Naukowcy są też zainteresowani opracowaniem optymalnych metod ograniczania powikłań związanych z krwawieniem u pacjentów leczonych lekami antykoagulacyjnymi. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły

Postępy naukowe
Zdrowie

13 Grudnia 2016