Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Ujawnianie zbrodni przeciwko państwu i ludzkości poprzez architekturę

Multidyscyplinarny zespół badawczy wykorzystuje nowoczesne technologie w celu uzyskania nowego rodzaju dowodów na zbrodnie wojenne i łamanie praw człowieka.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Obserwujemy wzrost liczby cywilnych ofiar konfliktów na obszarach miejskich. Dzieje się tak dlatego, że tradycyjna koncepcja areny wojennej odeszła do przeszłości. Obecnie większość konfliktów ma miejsce w miastach – na miejskich polach bitew, które są środowiskami bogatymi w dane i nośniki danych. Dzięki częściowemu dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach projektu FAMEC niezależna agencja Forensic Architecture (FA) wykorzystuje potencjał najnowszych technologii do prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw przeciwko państwom i ludzkości, popełnianych w miastach i budynkach. W przeszłości dowody w sprawie zbrodni wojennych i łamania praw człowieka opierały się na wywiadach prowadzonych długo po zdarzeniu. Nowe technologie zmieniły jednak ten stan rzeczy. Dzięki powszechnemu wykorzystaniu cyfrowych urządzeń rejestrujących, komunikacji satelitarnej, technologii teledetekcji i internetu dostępne są obecnie ogromne ilości danych, które mogą dostarczyć nowych rodzajów dowodów w przypadku przestępstwa. W wywiadzie udzielonym dla czasopisma „Architectural Record” założyciel i dyrektor FA Eyal Weizman, wyjaśnia, jaką rolę pełni architektura w pracy jego agencji. „Architektura to nasz punkt wyjścia; to bardziej lotnisko niż więzienie. Aby przedstawić dowody architektoniczne na przykład na to, że budynek w Syrii został zniszczony, często nie jesteśmy w stanie udać się na miejsce. Musimy zlokalizować, zweryfikować, przeanalizować i zszyć ze sobą treści wygenerowane przez użytkowników, aby odtworzyć przebieg wydarzeń”. FA wykorzystuje zdjęcia przesłane przez osoby znajdujące się w miejscu konfliktu do odtworzenia przestępstw, w sprawie których prowadzi śledztwo. Aby to osiągnąć, wykorzystuje modele, rysunki, mapy, interaktywne internetowe materiały kartograficzne, filmy i animacje, które wymagają szerokiej wiedzy eksperckiej zespołu. FA opracowała nowe narzędzie, które umożliwia mapowanie złożonych wydarzeń, takich jak konflikty, protesty czy kryzysy, w miarę ich rozwoju, przy użyciu fotografii i obrazowania satelitarnego. PATTRN to platforma open source, która pozwala użytkownikom na udostępnianie i zestawianie bezpośrednich doniesień o konfliktach oraz nadawanie sensu rozproszonym informacjom. Badacze prowadzą dochodzenia w sprawie aktów przemocy na całym świecie, dostarczając nowych dowodów międzynarodowym zespołom prokuratorskim, organizacjom politycznym, organizacjom pozarządowym i instytucjom międzynarodowym, takim jak ONZ. Zespół FA zajmuje się takimi sprawami, jak badanie ośrodków tortur w Kamerunie, analiza kontrwywiadowcza zeznań tajnego agenta w związku z zabójstwem młodego mężczyzny tureckiego pochodzenia w Niemczech czy odtworzenie tajnego syryjskiego ośrodka internowania w oparciu o relacje ocalonych. Kolejne dochodzenie dotyczy zabójstwa 6 osób i zaginięcia 43 uczniów w Meksyku, po tym jak lokalna policja zaatakowała szkołę. Dochodzenia FA obejmują zarówno wydarzenia mające miejsce w strefach działań wojennych, jak i przemoc na tle politycznym i rasowym, do której dochodzi poza obszarem konfliktu zbrojnego. Praca agencji umożliwia zakwestionowanie relacji z wydarzeń przekazywanych przez władze państwowe. Efektem często bywa wszczęcie oficjalnych dochodzeń i skierowanie spraw do trybunałów. „Uważamy, że bardzo ważne jest znalezienie nowych sposobów na przedstawianie solidnego materiału dowodowego, na którym moglibyśmy oprzeć nasze dyskusje i decyzje polityczne”, mówi Weizman. „Planujemy nadal wykorzystywać architekturę jako punkt wyjściowy, dzięki któremu można zrozumieć i analizować sytuację polityczną na całym świecie oraz podejmować interwencje”. Projekt FAMEC (Forensic Architecture: The Media Environments of Conflict) rozwija dziedzinę architektury kryminalistycznej, badając nowe tryby dokumentacji i analizy oraz to, w jaki sposób zmieniły one relacje między konfliktem a przestrzeniami zabudowanymi. FA będzie prowadzić nowe prace kryminalistyczne w Syrii, Izraelu, Palestynie i Brazylii we współpracy z najważniejszymi organizacjami praw człowieka. Więcej informacji: strona internetowa Forensic Architecture

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły