European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Platforma big data, która pozwoli sprostać siedmiu problemom społecznym w UE

Technologia big data to tak ogromna zmiana dla firm, że może wydawać się przytłaczająca. Projekt BigDataEurope wychodzi na przeciw zainteresowanym firmom, dostarczając zintegrowany zestaw narzędzi do manipulowania, publikowania i wykorzystywania dużych zasobów danych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Biorąc pod uwagę bardzo długą listę projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz szeroki zakres poruszanych tematów, łatwo zapomnieć, że największy jak dotąd program UE w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczy siedmiu głównych problemów społecznych: zdrowia i dobrostanu; żywności, rolnictwa i biogospodarki; energii; transportu; zmian klimatu; wolności i bezpieczeństwa; a także miejsca Europy w zmieniającym się świecie. Jeszcze łatwiej zapomnieć o tym, że te pozornie bardzo różne tematy i związane z nimi sektory działalności mają co najmniej jedną wspólną cechę: w jaki sposób mogą czerpać korzyści z innowacji cyfrowej, a w szczególności z big data. W tym celu w ramach projektu BigDataEurope (Integrating BigDataEurope) (Integrating Big Data, Software and Communities for Addressing Europe's Societal Challenges) stworzono siedem społeczności i starano dokładniej zrozumieć, czego potrzebowałyby od big data. Efektem jest platforma zdolna do przyjmowania danych z różnych źródeł, które mogą być dostosowane do innowacyjnych zastosowań w siedmiu wyzwaniach związanych z programem Horyzont 2020. Jakie luki zamierzacie wypełnić tym projektem i jak jest to ważne? Powszechnie uznaje się, że analiza dużych ilości danych (big data) ma głęboki wpływ na naszą gospodarkę i społeczeństwo jako całość. Ważne jednak, aby odpowiednie technologie były dostępne nie tylko dla małego kręgu przedsiębiorstw, ale również aby mogły być szeroko wykorzystywane przez mniejsze przedsiębiorstwa i inicjatywy, a także w badaniach naukowych i dydaktyce. BigDataEurope wypełniła tę lukę, tworząc najpierw platformę do realizacji aplikacji big data, a następnie omawiając wymagania i aplikacje pilotażowe ze społecznościami reprezentującymi wyzwania społeczne określone w programie ramowym Horyzont 2020. Co sprawia, że Państwa podejście jest innowacyjne? Liczne wydarzenia organizowane wspólnie z grupami interesariuszy uświadomiły nam, że oprócz wielkości i prędkości, różnorodność danych jest kluczowym aspektem, z którym należy się zmierzyć w zastosowaniach społecznych. Aby spełnić ten wymóg, opracowaliśmy i stworzyliśmy warstwę opisu danych semantycznych dla big data. Warstwa ta wykorzystuje słownictwo i wykresy wiedzy i pozwala społecznościom na wypracowanie wspólnego rozumienia ich danych przy jednoczesnym połączeniu i integracji tych danych na poziomie technicznym. Jakie były główne trudności, jakie napotkali Państwo przy łączeniu tych grup interesariuszy i źródeł danych i w jaki sposób je Państwo pokonali? Kluczowym wyzwaniem są różne terminologie, kultury i praktyki stosowane w grupach interesariuszy, co również doprowadziło do powstania bardzo zróżnicowanych wymagań i punktów widzenia. Chociaż na przykład otwarte dane już odgrywają kluczową rolę w zastosowaniach związanych z mobilnością, bezpieczeństwo danych, prywatność i anonimizacja mają ogromne znaczenie w scenariuszach dotyczących opieki zdrowotnej. Podjęliśmy to wyzwanie, unikając tworzenia uniwersalnej platformy, a zamiast tego integrując komponenty, które spełniają bardzo konkretne cele, takie jak przetwarzanie strumieniowe danych lub anonimizacja. W rezultacie użytkownik może łączyć i integrować najbardziej odpowiednie komponenty zarządzania danymi dla każdego konkretnego scenariusza zastosowania platformy BigDataEurope. Jakie są zalety związane z integracją wszystkich tych danych? Czy może Pan podać prawdziwy przykład? W ramach projektu powstało siedem demonstratorów pokazujących wartość zintegrowanych danych dla różnych wyzwań społecznych. Obejmowały one na przykład prognozowanie ruchu drogowego i zatorów w oparciu o historyczne i aktualne dane z czujników w połączeniu z informacjami z portali społecznościowych. Innym przykładem jest rolnictwo precyzyjne, którego celem jest zapewnienie roślinom takim jak winorośl optymalnych ilości substancji odżywczych, nawozu i wody w oparciu o dane klimatyczne i badawcze. Czy rezultaty projektu spełniły Państwa początkowe oczekiwania? W jaki sposób? Ogólnie rzecz biorąc, spodziewaliśmy się, że konieczne będzie zajęcie się różnorodnością danych, i potwierdziło się to na spotkaniach z zainteresowanymi stronami i społecznością lokalną. Dzięki semantycznemu podejściu do integracji, jakie przyjęła platforma, udało nam się zrobić krok naprzód, ale wciąż jesteśmy dość odlegli od urzeczywistnienia wizji płynnej integracji i analizy dużych ilości zagregowanych danych przy minimalnym nakładzie pracy. Ponadto w przyszłości trzeba poświęcić więcej uwagi kwestii prywatności danych i suwerenności dostawców danych. W jaki sposób zainteresowane strony mogą zacząć korzystać z platformy? Platforma, dokumentacja i wdrożenia pilotażowe są w pełni otwarte i dostępne do ponownego wykorzystania. Ponadto istnieje szereg partnerów konsorcjum BigDataEurope (w tym na przykład Fraunhofer), którzy są gotowi zapewnić pomoc i wsparcie. Jakie są plany dalszych prac? Członkowie konsorcjum prowadzą badania na temat zarządzania big data we własnych dziedzinach. Na przykład w ostatnim czasie uruchomiono już kilka projektów w ramach programu Horyzont 2020, które utrzymują część platformy BigDataEurope i pogłębiają jej zastosowanie w dziedzinie opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych.

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły