Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Narzędzia do obsługi big data i wizualizacji pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem przestrzennym i mobilnością w miastach

Wspierane przez UE badania rzucają światło na zakres wykorzystania big data w organizacjach sektora publicznego. Ustalenia te przyczynią się do opracowania ram na rzecz zrównoważonych decyzji politycznych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Powszechnie uznaje się, że analiza dużych ilości danych, big data, może dostarczyć istotnych wniosków i przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych, począwszy od zdrowia, poprzez bezpieczeństwo, a skończywszy na transporcie. Jednak pełny potencjał big data pozostaje niewykorzystany, szczególnie jeżeli chodzi o proces podejmowania decyzji w sektorze publicznym. Finansowany przez UE projekt PoliVisu ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez zmianę tradycyjnego cyklu kształtowania polityki publicznej. Jak wyjaśniono na stronie projektu PoliVisu, „zwiększa on zaangażowanie i wsparcie społeczne w kształtowanie polityki miejskiej poprzez wyposażenie decydentów w umiejętności i narzędzia – od otwartego przetwarzania (geo)danych po zaawansowane wizualizacje – pozwalające na wykorzystanie dużych ilości danych do eksperymentów politycznych prowadzonych w ramach współpracy”. Aby rozpocząć opracowywanie struktury wykorzystania takich danych w ramach obecnych cykli kształtowania polityki, w projekcie PoliVisu przeprowadzono niedawno ankietę. Miała ona na celu określenie umiejętności w zakresie korzystania z danych w sektorze publicznym w całej Europie. Obejmowała samorządy lokalne i władze regionalne. Według ustaleń zamieszczonych na stronie internetowej projektu technologia big data jest postrzegana pozytywnie. Większość respondentów stwierdziła, że korzysta z niej na poziomie poszczególnych jednostek lub działów. Badanie wykazało jednak, że szersze zastosowanie technologii w różnych obszarach kształtowania polityki wydaje się być ograniczone. „Do głównych czynników utrudniających upowszechnienie big data, na które zwracają uwagę uczestnicy, należy brak długoterminowej strategii w zakresie big data, ustalonych ram jakości, prywatności i poufności, specjalnych programów szkoleniowych oraz świadomości w skali całej organizacji, w jaki sposób dokładnie big data może być pomocne w różnych obszarach”. Respondenci ocenili ilość danych jako najważniejszy aspekt big data, następnie zaś wskazali na ich różnorodność i proces. Trwający projekt PoliVisu (Policy Development based on Advanced Geospatial Data Analytics and Visualisation) obejmuje współpracę z trzema miastami w celu rozwiązania problemów związanych z inteligentnym transportem i planowaniem przestrzennym. Korzystając z narzędzi PoliVisu, miasta będą testować różne hipotezy polityczne z udziałem zainteresowanych stron w oparciu o lokalne zbiory danych. Obejmują one dane z czujników dotyczące ruchu drogowego, dane historyczne dotyczące wypadków, dane dotyczące sygnalizacji świetlnej oraz dane dotyczące pieszych w celu wizualnej symulacji potencjalnych oddziaływań. Miejsca badań pilotażowych W przypadku Issy-les-Moulineaux we Francji uczestnicy projektu PoliVisu mają nadzieję stworzyć „łatwy w użyciu zestaw narzędzi wizualizacyjnych” do przewidywania i śledzenia w czasie rzeczywistym zatorów na odcinkach dróg. Pomoże on użytkownikom w podejmowaniu właściwych decyzji i pozwoli im na przyjęcie bardziej zrównoważonych praktyk w celu zmniejszenia korków. W Gandawie (Belgia) w ramach projektu zbadane zostaną zachowania transportowe studentów we Flandrii, a dane te zostaną wykorzystane do opracowania innowacyjnej polityki regionalnej. Oczekiwanym rezultatem projektu dla Pilzna w Czechach jest sprawna koordynacja robót drogowych w mieście. Zostanie to osiągnięte dzięki narzędziu do przewidywania ruchu, które opiera się na „automatycznym przeliczaniu w czasie rzeczywistym modelu ruchu w mieście po tym, jak urzędnik prześle problem dotyczący ruchu za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego”. Przykładem wizualizacji polityki stworzonej przez technologię PoliVisu w Pilznie jest aplikacja do wizualizacji natężenia ruchu. Przedstawia ona spodziewaną sytuację drogową w mieście w jednogodzinnych odstępach czasu w okresie od maja 2017 r. do listopada 2018 r. Informacje o natężeniu ruchu drogowego pochodzą z miejskiego modelu ruchu i uwzględniają prace drogowe prowadzone w wybranym dniu. Partnerzy PoliVisu są przekonani, że wizualizacja pomoże decydentom lepiej planować prace drogowe w mieście. Więcej informacji: strona projektu PoliVisu

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły