Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowa platforma otwartego dostępu wspiera różnorodność biologiczną

Nowe narzędzie wspiera wysiłki zmierzające do osiągnięcia celów UE w zakresie różnorodności biologicznej. Uruchomiona niedawno platforma informacyjna umożliwia naukowcom wymianę danych na temat ekosystemów słodkowodnych, przybrzeżnych i morskich.

Zmiana klimatu i środowisko

Dzięki bogatej różnorodności biologicznej ekosystemy wodne przynoszą wiele korzyści naszej gospodarce i społeczeństwu. Jednakże działalność człowieka i presje takie jak zanieczyszczenia, przełowienie, gatunki inwazyjne i zmiana klimatu stanowią zagrożenie dla tych ekosystemów wodnych i ich zrównoważonego rozwoju. W celu powstrzymania i odwrócenia tendencji utraty różnorodności biologicznej w środowisku wodnym UE realizuje liczne strategie polityczne. Aby jednak były one skuteczne, potrzebna jest koordynacja i współpraca między różnymi obszarami polityki obejmującymi ekosystemy słodkowodne, przybrzeżne i morskie, a także innowacyjne rozwiązania biznesowe i partnerstwo publiczno-prywatne. W 2015 r. rozpoczęto realizację finansowanego przez UE projektu AQUACROSS, aby wesprzeć wysiłki Wspólnoty. Jego założeniem jest pogłębienie wiedzy na temat zarządzania opartego na ekosystemie (EBM) i jego stosowania w ekosystemach wodnych, tak aby strategia ochrony różnorodności biologicznej UE do 2020 r. i inne międzynarodowe cele w zakresie ochrony przyrody mogły zostać osiągnięte w przyjętych ramach czasowych. Niedawno w ramach tych działań partner projektu, UNESCO, a w szczególności jego międzyrządowa komisja oceanograficzna, uruchomił platformę informacyjną AQUACROSS Information Platform (IP). Opracowana w całości w oparciu o istniejące oprogramowanie open source platforma służy jako centralny punkt dostępu do danych dotyczących ekosystemów wodnych, bioróżnorodności i praktyk EBM. Jaki jest cel IP? IP, oparta na systemie zarządzania danymi o otwartym kodzie źródłowym CKAN, umożliwia zespołowi projektowemu i użytkownikom zewnętrznym otwarty dostęp do szerokiej gamy zasobów związanych z ekosystemem wodnym i zarządzaniem bioróżnorodnością w Europie. Dane zebrane i wygenerowane w różnych studiach przypadku i pakietach roboczych projektu, jak również wszelkie mapy, modele i narzędzia, będą stopniowo udostępniane opinii publicznej za pośrednictwem IP. Jak działa IP? Wszyscy partnerzy projektu są rejestrowani na platformie jako organizacje posiadające własne zbiory danych. Mają własne procedury i uprawnienia, a zatem mogą zarządzać własnym procesem publikacji. Każda organizacja posiada administratora, który jest odpowiedzialny za dodawanie indywidualnych użytkowników w ramach tej organizacji i przydzielanie im różnych uprawnień, w zależności od ich ról. Użytkownicy mogą tworzyć zbiory danych będące własnością organizacji, do której należą. W konfiguracji domyślnej zbiory danych są prywatne i mogą być wyświetlane tylko przez innych użytkowników tej samej organizacji. Gdy zbiór danych jest gotowy do publikacji, można go opublikować, naciskając odpowiedni przycisk. Użytkownicy mogą publikować, manipulować, przeglądać i wizualizować szeroką gamę informacji związanych z usługami ekosystemów wodnych. Gromadzeniem zbiorów danych można zarządzać poprzez tworzenie grup, które upraszczają wyszukiwanie opublikowanych informacji. Obecnie na platformie istnieje osiem grup, które odpowiadają studiom przypadku projektu. Każde studium przypadku ma administratora grupy, który jest odpowiedzialny za przypisanie zarejestrowanych użytkowników do danego studium. Użytkownicy mogą następnie przypisać zbiory danych do grupy, do której należą. Aktualnie IP posiada 642 zbiory danych, którymi zarządza 17 organizacji. Podręcznik opublikowany przez AQUACROSS zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu korzystania z platformy informacyjnej. Projekt AQUACROSS (Knowledge, Assessment, and Management for AQUAtic Biodiversity and Ecosystem Services aCROSS EU policies (AQUACROSS)) rozwija naukę i wiedzę poprzez przyczynianie się do integracji informacji, metod i narzędzi związanych z różnorodnością biologiczną w wielu dziedzinach badań. Głównym obszarem jego działań są ekosystemy wodne. Ponadto wspiera on osiąganie unijnych i międzynarodowych celów w zakresie różnorodności biologicznej oraz łączenie polityki, przedsiębiorstw i społeczeństwa poprzez poprawę EBM. Więcej informacji: strona projektu AQUACROSS

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły