Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Susze i powodzie: Jak zintegrować wiedzę dotyczącą zarządzania przyszłymi ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi

Uczestnicy unijnej inicjatywy wykorzystują dane z zakresu nauk klimatycznych, hydrologii i ekonomii, aby pomóc decydentom w zwiększeniu odporności i zdolności adaptacyjnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W obliczu coraz częstszych klęsk żywiołowych związanych z wodą, takich jak powodzie i susze, decydenci polityczni coraz bardziej koncentrują się na zarządzaniu ryzykiem i strategiach adaptacyjnych. Wymaga to nie tylko lepszego zrozumienia i wykorzystania prognoz ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, ale również zaangażowania zainteresowanych stron w proces decyzyjny. Tego też dokonują uczestnicy finansowanego przez UE projektu IMPREX, łącząc różne formy danych z zaawansowanymi modelami klimatycznymi w celu przewidywania i przygotowania się na wpływ warunków hydrometeorologicznych. Komunikat prasowy na stronie internetowej projektu wyjaśnia „Integracja interdyscyplinarnej wiedzy jest istotnym elementem dostarczenia usług klimatycznych, ponieważ dotyczy procesu konsolidacji wielu źródeł wiedzy (modele klimatyczne, modele ekonomiczne, modele hydrologiczne itp.) w jeden wspólny model, który może być wykorzystywany do wspierania decyzji użytkowników w oparciu o wiedzę naukową”. Aby to osiągnąć, w projekcie IMPREX wykorzystywane jest partycypacyjne podejście do modelowania dynamiki systemów, które od samego początku angażuje użytkowników końcowych w proces tworzenia modeli. Partnerzy projektu uważają, że „wiedza, dane i priorytety interesariuszy mają realny wpływ na rozwój modeli w zakresie ustalania ich założeń i parametrów”. W ramach tego podejścia badacze z projektu IMPREX opracowują najpierw model jakościowy we współpracy z użytkownikami końcowymi. „Kolejny krok dotyczy opracowania modelu ilościowego, w którym różne komponenty modelowania są zintegrowane i dostosowane do specyfiki regionu oraz potrzeb użytkowników końcowych w zakresie wspierania decyzji”. Zaangażowanie zainteresowanych stron Zamieszczony na tej samej stronie internetowej film wideo pokazuje przykład wykorzystania przez IMPREX modelowania dynamiki systemów, łączącego komponenty danych hydrologicznych, ekonomicznych i klimatycznych. Opisuje on studium przypadku dorzecza rzeki Júcar, gdzie susze i powodzie są bardzo częste. Podstawowym celem tego studium przypadku jest „zdefiniowanie sposobu poprawy obecnie stosowanych mechanizmów prognozowania napływu wód i zastosowania ich w rzeczywistych działaniach”. Studium jest ważne dla IMPREX „ze względu na wysoki stopień współpracy między istniejącymi organami odpowiedzialnymi za zarządzanie w przypadku suszy, co jest przykładem wpływu zaangażowania zainteresowanych stron na zarządzanie zasobami wodnymi”. Uczestnicy projektu ocenią, w jaki sposób lepsze prognozowanie ekstremalnych zjawisk hydrologicznych może zwiększyć efektywność działania systemów wodnych w przypadku suszy, z uwzględnieniem energetyki wodnej i rolnictwa. „Wnioski płynące ze studium przypadku w zakresie zaangażowania zainteresowanych stron, współpracy i integracji prognozowania ekstremalnych wydarzeń w procesie decyzyjnym mogą być zastosowane do innych europejskich dorzeczy w celu rozwiązania przyszłych problemów”. Pożary i prognozy Motto IMPREX, zakładające między innymi „wyciąganie wniosków z teraźniejszości i przewidywanie przyszłości”, jest również istotne dla różnych badań częściowo wspieranych przez projekt. Jednym z najnowszych przykładów jest artykuł opublikowany w czasopiśmie „Nature Communications”. Jego Autorzy piszą: „Nadrzędnymi celami tego badania są: opracowanie empirycznych przewidywanych zależności pomiędzy pożarami a zmiennymi klimatycznymi dla całego świata oraz zbadanie skuteczności zintegrowanego modelu klimatu i obszarów dotkniętych pożarami, łączącego empiryczne modele pożarowe-klimatyczne z globalnymi sezonowymi prognozami klimatycznymi, w celu uzyskania sezonowych prognoz dotyczących pożarów na całym świecie”. Realizowany aktualnie projekt IMPREX (IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes) ma na celu „poprawę zdolności do prognozowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w Europie oraz ich skutków poprzez zastosowanie dynamicznych zespołów modeli, badań procesów, nowych technik asymilacji danych i modelowania o wysokiej rozdzielczości”, jak czytamy na stronie inicjatywy w serwisie CORDIS. Więcej informacji: strona projektu IMPREX

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły