CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Badanie wód na rzecz otwierania możliwości ponownego użycia w Europie

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu DEMOWARE dokonali milowego kroku w technologii ponownego użycia wody i zaoferowali podwyższoną wydajność operacyjną, polepszoną zdolność planowania, oszczędności oraz ograniczenie niszczycielskiego oddziaływania na środowisko w połączeniu z działaniami łagodzącymi zmianę klimatu.

Zasoby wody w Europie są nadwyrężone w zestawieniu rosnącego popytu z kurczącą się podażą. Dostępna woda jest czasami nieodpowiedniej jakości, co obniża ogólną podaż, ale także ogranicza jej wartość użytkową, podnosząc jednocześnie koszty dostawy. Taka sytuacja nasila się na obszarach gęsto zaludnionych; o małych opadach deszczu albo na takich, gdzie prowadzona jest intensywna działalność przemysłowa, rolna bądź turystyczna. Ponadto zmiana klimatu nasila zaostrzoną konkurencję między sektorami zużywającymi wodę. Ponowne użycie wody postrzegane jest jako potencjalne rozwiązanie, torpedowane jednak przez wiele trudności technologicznych, instytucjonalnych i społecznych. Projekt DEMOWARE ma znaleźć rozwiązanie tych złożonych problemów. Przełom w oczyszczaniu ścieków Pionierskie prace prowadzone na stanowisku Tarragona (Katalonia, Hiszpania) zostały niedawno uhonorowane nagrodą Environmental Leader za rok 2015. W tym regionie gminy i rozwinięte kompleksy petrochemiczne borykały się z niedoborami wody wynikającymi z dużego popytu. Partnerzy projektu przetworzyli i oczyścili ścieki z hiszpańskich miast Salou, Tarragona i Vilaseca w zakładzie odzyskiwania wody, którym kieruje Veolia, AITASA i ACA (katalońskie wodociągi państwowe). Ścieki były przetwarzane za pomocą rozwiązań opartych na odwróconej osmozie firmy Dow – członka konsorcjum projektowego. Po wstępnym oczyszczeniu, ścieki kierowane były najpierw przez dodatkowe membrany odporne na osady, DOW FILMTEC™ BW30XFR-400/34i, które zapewniały stałą jakość permeatu i wydłużony okres eksploatacji sprzętu, utrzymując jednocześnie koszty na niskim poziome, dzięki ograniczeniu konieczności dodatkowego czyszczenia. Następnie ścieki ponownie przepływały przez membrany niskoenergetyczne, DOW FILMTEC™LE-440i, które zapewniały wyższy poziom odrzucania soli i wysokiej jakości wodę przy ciśnieniu niższym o 33%, obniżając w ten sposób zapotrzebowanie na energię. Przetworzone do żądanej jakości ścieki zostały przesłane siecią wodociągową do różnych zakładów w kompleksie petrochemicznym do alternatywnego użytku przemysłowego zamiast odprowadzania ich do Morza Śródziemnego, jak to się działo dotychczas. Partnerom projektu DEMOWARE udało się także oczyścić wodę na potrzeby chłodni kominowej krakera etylenowego firmy Dow, która funkcjonowała wyłącznie w oparciu o wstępnie oczyszczoną wodę z rzeki Ebro, objętej ochroną UNESCO. Chłodnia kominowa pracowała na bazie do 40% odzyskanej wody (160 m³/h), przy obniżonym o 23% zużyciu chemikaliów. Wzrosła także liczba cyklów pracy chłodni kominowej z tą samą ilością wody, która nie powoduje osadzania się kamienia, korozji czy rozwoju organizmów. Ilość wody przepuszczanej w celu uniknięcia tworzenia się osadu mineralnego (spuszczanej lub upuszczanej) również spadła o 49%. W przypadku kompleksu Camp de Tarragona celem jest zaspokojenie 90% zapotrzebowania wodą odzyskaną. Ostatecznie docelowe wdrożenie wody odzyskanej zmniejszyło pobór wody z rzeki Elbro, zwiększając ilość wody dostępną dla gmin. Ponowne użycie wody priorytetowym rozwiązaniem w Europie Wraz z intensyfikacją urbanizacji i rosnącą populacją, które wywierają coraz silniejszą presję na zaopatrzenie w wodę, coraz większego znaczenia nabiera akceptacja ponownego użycia wody jako priorytetowego rozwiązania. Europejskie partnerstwo innowacyjne (EIP) na rzecz wody włączyło je jako priorytet do swojego strategicznego planu wdrażania. Ponadto europejski plan działania w zakresie wody – kamień milowy w ramach planu działania UE na rzecz zasobooszczędnej Europy 2011 – proponuje instrument ustawodawczy mający wyznaczyć normy ponownego użycia wody. Obok opartych na dowodach rozwiązań technologicznych, odpowiednich ram ustawodawczych i skutecznych modeli biznesowych, przyjęcie się ponownego użycia wody wymaga umiejętności oraz szerszej akceptacji w społeczeństwie. Aby poprawić koordynację w branży i stworzyć europejską tożsamość sektora, DEMOWARE powołał stowarzyszenie Water Reuse Europe (WRE). Do jego zadań należy stwarzanie możliwości rynkowych; pogłębianie świadomości społeczeństwa oraz umożliwianie wymiany informacji i fachowej wiedzy. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły