Skip to main content
European Commission logo print header

Quantifying sources and residence time of contaminated sediment in human-impacted river basins: an integrated approach

Article Category

Article available in the following languages:

Skutki zanieczyszczonych osadów w rzekach

Naukowcy, osoby odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną oraz decydenci od dawna dostrzegają wpływ osadów i związanych z nimi zanieczyszczeń na środowisko naturalne ekosystemów wodnych. Długotrwałe odkładanie się substancji zanieczyszczających w osadach stanowi źródło zanieczyszczeń w przyszłości, co zagraża realizacji celów UE w zakresie jakości wody.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W ramach projektu SEDSRES opracowano zintegrowane podejście do mierzenia źródeł i okresów usuwania zanieczyszczonych osadów w dorzeczach spowodowanych zanieczyszczeniami przemysłowymi, górniczymi i rolniczymi. Pobrano próbki w terenie w zlewni rzeki Tamar w południowo-zachodniej Anglii. Jest to region rolniczy, w którym w przeszłości wydobywano rudy żelaza, co czyni go idealnym miejscem badań głównych zanieczyszczeń związanych z osadami. W analizie laboratoryjnej zastosowano wskaźniki osadów w celu pomiaru przemieszczania się zawiesiny różnych źródeł osadów i związanych z nimi zanieczyszczeń odkładających się w kanałach wodnych. Oszacowano okres usuwania zanieczyszczonych osadów w celu określenia ram czasowych regeneracji rzek i zlewni po zanieczyszczeniu osadami. Po raz pierwszy w kontekście europejskim zastosowano australijski model erozji gleb. Dzięki temu uzyskano wyjątkową wiedzę na temat sposobu reagowania dorzeczy na użytkowanie gruntów i niedawne zmiany środowiskowe; informacji tych nie można byłoby pozyskać jedynie przy użyciu tradycyjnego monitorowania. Choć podejmowane są znaczne wysiłki w celu zmniejszenie ilości rozproszonych zanieczyszczeń wody pochodzących z gruntów rolnych (DWPA) w zlewniach na nizinnych obszarach rolniczych, niewielką uwagę przywiązuje się do potencjalnej roli osadów gromadzących się w kanałach. Brak wiedzy w tym zakresie może negatywnie wpłynąć na zarządzanie zlewnią. Dlatego też prace prowadzone w ramach projektu SEDSRES bezpośrednio przyczynią się do poprawy procesu decyzyjnego w ramach zarządzania zlewnią. Będą też sprzyjać osiągnięciu celu określonego w unijnej ramowej dyrektywie wodnej (2000/60/WE), zakładającego, że do 2015 r. rzeki w Zjednoczonym Królestwie mają osiągnąć dobry stan ekologiczny.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania