Skip to main content
European Commission logo print header

Enhancing European Coordination for National Research Programmes in the Area of Security at Major Events

Article Category

Article available in the following languages:

Zwiększanie bezpieczeństwa imprez masowych

Działania w zakresie polityki zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony w czasie imprez można ujednolicić poprzez stworzenie "izby" bezpieczeństwa dla takich okazji.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Europa to centrum wydarzeń światowej klasy, od międzynarodowych turniejów sportowych po kongresy polityczne. Z uwagi na fakt, że niektóre z tych wydarzeń skupiających tysiące ludzi mogą być celem ataków o charakterze chuligańskim lub terrorystycznym, niezwykle istotne jest, aby zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W ramach finansowanego ze środków UE projektu THE HOUSE (Enhancing European coordination for National Research Programmes in the area of security at major events) pracowano nad zwiększaniem ochrony w takich kontekstach. Bazując na latach doświadczeń, zacieśniono współpracę między agencjami ochrony zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Inicjatywa zdołała skupić rządowe i policyjne podmioty z kilku krajów. Projekt, koordynowany przez Międzyregionalny Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Badań nad Przestępczością i Wymiarem Sprawiedliwości (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)), rozwinął badania nad bezpieczeństwem w zakresie imprez masowych. Powołana została do życia Izba Imprez Masowych (House of Major Events), umożliwiając władzom krajowym na terenie całej Europy wzmocnienie bezpieczeństwa. Obejmowało to sformułowanie narzędzi/metodologii koordynacji (CTM), które poprawiły planowanie, ocenę i szkolenia w tej dziedzinie. Ustanowiono również partnerstwo publiczno–prywatne w celu wzmocnienia ochrony wydarzeń. Ponadto, zespół projektu opracował wytyczne dla użytkowników końcowych rozwiązań z sektora bezpieczeństwa w zakresie stosowania CTM. Zwiększył on również poziom wiedzy na temat projektu THE HOUSE i jego usług, zachęcając decydentów politycznych do wdrożenia i stosowania CTM. Od Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce w roku 2012 po litewską prezydencję w Radzie UE w roku 2013, projekt przetestował swoje wyniki i dokonał walidacji opracowanych narzędzi związanych z bezpieczeństwem. Przedstawił on dziennik europejskich imprez masowych, opracował podręcznik szkoleniowy dla CTM i przygotował zestaw materiałów informacyjnych dla podmiotów zainteresowanych. Łącznie, projekt THE HOUSE pomógł sformułować wspólne podejście do pilnowania porządku publicznego w Europie w trakcie imprez masowych. W zamierzeniu ma to być trwałe europejskie narzędzie do zwiększania bezpieczeństwa, ułatwiające koordynację, promujące szkolenia i podnoszące poziom wiedzy z zakresu wspólnych podejść do pilnowania porządku publicznego w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo, imprezy masowe, agencje bezpieczeństwa, działania policyjne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania