Skip to main content

Planning and Optimisation for the Coexistence of Mobile and Wireless Networks Towards Long Term Evolution

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przyszłość komunikacji

Konsumenci coraz powszechniej oczekują dostępności szeregu usług sieciowych w dowolnym miejscu i czasie oraz w przystępnej cenie. Dzięki pracom prowadzonym w ramach projektu finansowanego ze środków UE będzie to możliwe już w nieodległej przyszłości.

Gospodarka cyfrowa

Przyszłe sieci komórkowe i bezprzewodowe będą wymagać płynnej integracji operatorów i technologii dostępu, a także biznesplanu, który umożliwi ich adaptację do infrastruktur ekonomicznych przyszłości. Finansowany przez UE projekt PLANOPTI powstał w celu opracowania i przetestowania kooperacyjnych strategii zarządzania i optymalizacji zasobów radiowych dla systemów telefonii komórkowej czwartej generacji (4G). Analizy ekonomiczne i optymalizacja efektu cen pomagają przygotować grunt pod przyszłe ujednolicenie sieci w bardzo heterogenicznym środowisku przy jednoczesnej maksymalizacji zysków. Co ważne, uczestnicy projektu PLANOPTI uwzględnili wykorzystanie pomiarów dotyczących zasięgu sieci komórkowych, zakłóceń oraz ponownego wykorzystania zasobów w planowaniu i optymalizacji sieci komórkowych. Naukowcy zajmowali się także kwestiami dotyczącymi jakości korzystania z usług, kosztów i zysków, a także szeregiem protokołów i architektur sieciowych. Jednym z najbardziej nowatorskich aspektów projektu PLANOPTI jest walidacja algorytmów do agregacji widma dla prawdziwych operatorów sieci. Agregacja widma wykorzystująca w sposób efektywny fragmenty widma jest ostatnio przedmiotem dużego zainteresowania badaczy. Umożliwia ona wykorzystywanie kilku pasm widma przez tego samego użytkownika, co zwiększa przepustowość i wydajność. Naukowcy przeanalizowali system agregacji widma 4G w zaawansowanym scenariuszu długofalowej ewolucji i opracowali specyfikacje dla narzędzia i symulatora do planowania sieci bezprzewodowej. Zaproponowali też wielokanałowy protokół umożliwiający uzyskanie większej przepustowości przy mniejszych opóźnieniach. Opracowano symulator międzywarstwowy i narzędzie do planowania sieci bezprzewodowej, umożliwiające uzyskanie map zasięgu sygnału sieci i przepustowości na podstawie planu danego obszaru. Opracowano również narzędzia do symulacji radia i sieci, w tym do optymalizacji zysków z uwzględnieniem kosztów i przychodów. Do kosztów należy uzyskanie licencji, opłaty za przydział pasma oraz koszty instalacji. W ramach projektu PLANOPTI przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, obejmującą liczne prelekcje i wykłady, a także publikację książki, szeregu rozdziałów książkowych i artykułów w czasopismach, jak również budowę instalacji demonstracyjnych i prototypów. Znaczenia społeczno-ekonomicznego tych prac nie sposób przecenić. Na świecie częściej sięga się po technologie dynamicznego dostępu do widma oraz płynnej integracji heterogenicznych komórkowych i bezprzewodowych systemów komunikacyjnych. Projekt PLANOPTI przygotował grunt pod te zmiany.

Słowa kluczowe

Komunikacja, mobilne, sieci bezprzewodowe, zarządzanie zasobami radiowymi, czwartej generacji, zasięg telefonii komórkowej, planowanie sieci komórkowej, protokół sieciowy, agregacja widma, pasmo, protokół wielokanałowy, narzędzia symulacyjne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania