Skip to main content
European Commission logo print header

EUROPEAN PHYTOSANITARY RESEARCH COORDINATION II

Article Category

Article available in the following languages:

Zapobieganie szkodnikom roślin przy pomocy polityki

Szeroka sieć badaczy, decydentów i organizacji powiększyła się o nowych partnerów i zwiększyła wsparcie dla europejskich badań w dziedzinie zdrowia roślin.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Europejskie rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, jak i całe środowisko stają w obliczu zagrożenia ze strony szkodników roślin. Wspólnotowy system ochrony roślin (CPHR) miał za zadanie zapobiegać wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się tych szkodników w ramach wcześniejszego projektu o nazwie EUPHRESCO-I. Projekt The EUPHRESCO (European phytosanitary research coordination II) ustanowiono w celu lepszej koordynacji działalności badawczej dla wsparcia CPHR. Inicjatywa miała na celu poszerzenie i pogłębienie zakresu projektu EUPHRESCO-I oraz zapewnienie jego trwałości. W szczególności projekt EUPHRESCO miał na celu wzmocnienie i koordynację krajowego, międzynarodowego i unijnego finansowania badań nad ochroną roślin. Celem projektu było również finansowanie badań międzynarodowych wspierających rozwijanie potencjału oraz usprawniających politykę i współpracę w dziedzinie ochrony roślin. W ramach projektu zorganizowano szereg warsztatów, na których analizowano kwestie dotyczące ochrony roślin na Bałkanach, w krajach bałtyckich, w Europie Wschodniej i w krajach nordyckich. Doprowadziło to do silniejszej reprezentacji regionalnej w sieci EUPHRESCO. Warsztaty dotyczyły także zagrożeń specyficznych dla leśnictwa oraz metod pozwalających usprawnić handel materiałami roślinnymi. Sieć EUPHRESCO powiększyła się do 31 partnerów z 22 krajów. Znaczącym nowym członkiem jest Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin (EPPO), będąca ważną organizacją w dziedzinie zdrowia roślin w Europie. Projekt dostarczył finansowanie w wysokości ponad 6 milionów euro dla 27 projektów badawczych zajmujących się ochroną roślin. Partnerzy projektu zidentyfikowali także bariery utrudniające współpracę badawczą i udoskonalili polityki krajowe, aby rozwiązać ten problem. Podejście zastosowane w projekcie EUPHRESCO jest sprawdzonym modelem tworzenia trwałej sieci fundatorów, badaczy i innych organizacji. Sieć umacnia też współpracę między krajami posiadającymi podobny klimat, gatunki roślin i problemy, a tym samym przyczynia się do rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) w zakresie wspierania CPHR.

Słowa kluczowe

Szkodniki roślin, zdrowie roślin, fitosanitarny, leśnictwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania