Skip to main content
European Commission logo print header

Cerebellar-Cortical Control: Cells, Circuits, Computation, and Clinic

Article Category

Article available in the following languages:

Badania nad móżdżkiem

Sieć uczelni i przedsiębiorstw europejskich rozpoczęła interdyscyplinarne badania nad móżdżkiem. Pozyskane informację przybliżą nas do zrozumienia mechanizmu działania tego złożonego narządu.

Zdrowie icon Zdrowie

Móżdżek jest częścią mózgu, która zarządza czynnościami motorycznymi i uczeniem się. Zważywszy, że plastyczność neuronów jest niezbędna dla procesu uczenia się, opisanie plastyczności neuronów w móżdżku i przetwarzania sygnałów w tej części mózgu przyczyni się do lepszego zrozumienia fizjologii i patofizjologii tego narządu. Korzystający z finansowania przez UE projekt "Cerebellar-cortical control: Cells, circuits, computation, and clinic" (C7) pozwolił połączyć wysiłki czołowych ekspertów z dziedziny neurobiologii, aby badać sieci móżdżkowe. Uczestnicy projektu przeprowadzili szkolenia dla 17 młodych naukowców dotyczące różnych aspektów neurobiologii. Projekt stawiał sobie za zadanie opisanie aktywności neuronalnej w móżdżku i wyjaśnienie, w jaki sposób zmiany w synapsach neuronalnych przekładają się na proces uczenia się. W tym celu konsorcjum prowadziło badania elektrofizjologiczne, behawioralne i kliniczne, jak również stosowało modelowanie komputerowe i obrazowanie układu nerwowego. Naukowcy poczynili znaczące postępy techniczne w rejestrowaniu neuronów móżdżku, aby ustalić, jak móżdżek wymienia informacje z pozostałymi obszarami mózgu. Dzięki temu możliwe byłoby przewidywanie fenotypów behawioralnych na podstawie aktywności neuronów móżdżku. Z perspektywy klinicznej badano zdarzenia neuronalne zachodzące podczas rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami pracy móżdżku i chorobami zwyrodnieniowymi. Uzyskano też ważną wiedzę na temat mechanizmów stymulacji przezczaszkowej prądem stałym jako metody wspomagania uczenia się. Badano ponadto inne funkcje, jakie móżdżek pełni w uczeniu się i porządkowaniu ruchów sekwencyjnych w czasie oraz przetwarzaniu danych językowych i formowaniu przewidywań dotyczących języka. Szkoląc kolejne pokolenie neurobiologów konsorcjum wspomaga rozwój tej dziedziny, a w szczególności badania nad móżdżkiem.

Słowa kluczowe

Móżdżek, mózg, uczenie się, plastyczność neuronów, sterowanie móżdżek–kora, neurobiologia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania