Skip to main content

ENTITLE. European Network of Political Ecology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Udoskonalone podejście do badania ekologii politycznej

Ekologia polityczna (PE) to badanie zależności między czynnikami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi a kwestiami i zmianami środowiskowymi. W ramach pewnego unijnego projektu umocniono interdyscyplinarny charakter tej nowej dziedziny w Europie dzięki badaniom i szkoleniom.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo

W projekcie ENTITLE (ENTITLE. European network of political ecology) utworzono sieć badawczą i szkoleniową, zrzeszającą podmioty sektora prywatnego i organizacje pozarządowe, aby umocnić badania nad PE i przyczynić się do rozwoju PE w kierunku osobnej, interdyscyplinarnej dziedziny. Włączenie komponentów dotyczących szkoleń, badań, rozpowszechniania informacji i rozwoju zawodowego pozwoliło na nawiązanie współpracy w zakresie badań, doradztwa i działań dotyczących PE między sektorem prywatnym i NGO. W sumie 12 początkujących badaczy i 7 doświadczonych naukowców z różnych dyscyplin dołączyło do sieci, aby rozwijać teorię i praktyczne podejścia. W kontekście tworzenia teorii i metod oraz zwiększania społecznego znaczenia PE, prace skupiały się na wspólnych cechach, konfliktach, demokracji, katastrofach i ruchach społecznych. Szkolenia objęły specjalistyczne intensywne kursy, dotyczące takich zagadnień, jak postępy w teorii PE, projektowanie i metody badań, badania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz poruszanie się po rynku pracy. Zorganizowano szkoły letnie, których tematami były "Wspólne cechy, konflikty i katastrofy", "Ruchy społeczne" oraz "Instytucje, sprawiedliwość i demokracja". Wydarzenia te gościły w siedzibach różnych organizacji w kilku krajach Europy. Początkujący badacze odbyli wyjazdy do instytucji akademickich, jak i nieakademickich. Działania były też ukierunkowane na współpracę międzynarodową. Partnerzy zorganizowali w Chile pierwszą w historii latynoamerykańską konferencję na temat PE oraz wzięli udział w dorocznej konferencji na amerykańskim Uniwersytecie Kentucky. Mentorzy i stypendyści projektu ENTITLE pomogli też w zainicjowaniu POLLEN, sieci zrzeszającej europejskich ekologów politycznych. Oprócz udziału w ponad 200 konferencjach, działania informacyjne objęły 157 seminariów, 59 warsztatów i 40 wydarzeń publicznych. Dodatkowo, uczestnicy inicjatywy ENTITLE opublikowali szereg artykułów i rozdziałów w czasopismach, książkach oraz prasie głównego nurtu, a ponadto przygotowali materiał wideo na temat projektu. Wyniki projektów badawczych zaprezentowano w 19 raportach przeznaczonych dla interesariuszy społeczeństwa obywatelskiego oraz 11 raportach skierowanych do prawodawców. Przygotowany podręcznik dla organizacji pozarządowych informuje o wynikach wszystkich poszczególnych projektów badawczych oraz zawiera podstawowe wiadomości na temat ekologii politycznej i jej przydatności dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji ekologicznych. Pionierski program ENTITLE przyczynił się do wygenerowania masy krytycznej młodych ekologów politycznych, a także do wytworzenia wiedzy i zainicjowania działań dotyczących skomplikowanych problemów środowiskowych. Podsumowując, omawiany projekt umożliwił powstanie nowego podejścia do przyczyn problemów środowiskowych i skutecznych sposobów ich rozwiązywania.

Słowa kluczowe

Ekologia polityczna, badania i szkolenie, ENTITLE, społeczeństwo obywatelskie, problemy środowiskowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania