European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Lithuanian Presidency Conference “Enhancement of European International Cooperation and Eastern Partnership in RDI”

Article Category

Article available in the following languages:

Współpraca europejska i Partnerstwo Wschodnie

Duża konferencja koncentrująca się na problemach związanych z obecnymi politykami UE, badaniami, rozwojem i innowacjami (RDI) oraz programem Horyzont 2020 pomogła w dzieleniu się najlepszymi praktykami między państwami członkowskimi i krajami Partnerstwa Wschodniego.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Przez ostatnie kilka lat UE stawiała sobie za cel poprawę współpracy i wzmocnienie więzi łączących ją z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą w ramach inicjatywy EaP. Niedawno w ramach swojej prezydencji w Radzie UE Litwa była gospodarzem konferencji "Enhancement of European International Cooperation and Eastern Partnership in R&D&I" (EEP2013). Konferencja ta koncentrowała się w szczególności na współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego w zakresie badań, rozwoju i innowacji realizowanej na poziomie międzynarodowym i została zorganizowana przy wsparciu projektu EEP 2013. Działanie to zostało podjęte w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej (EPB), Unii innowacji oraz strategii Europa 2020. W konferencji wzięło udział 174 uczestników z 25 krajów, wśród których znajdowały się główne zainteresowane strony reprezentujące Komisję Europejską, krajowe organy odpowiedzialne za tworzenie polityk, twórcy polityk oraz ambasadorowie. Główne tematy obejmowały brak politycznego zaangażowania, opracowanie wspólnej strategii dla wszystkich państw członkowskich UE oraz otwartość wobec państw trzecich w zakresie innych tematów związanych z europejską przestrzenią badawczą. Do głównych osiągnięć projektu należy platforma służąca do prowadzenia nieformalnych dyskusji, przyjęcie deklaracji konferencji oraz tematy związane z przyszłą współpracą z państwami Partnerstwa Wschodniego. Opracowano rekomendacje dla rozwoju relacji międzynarodowych poprzez strategiczne partnerstwa z krajami trzecimi tworzone w celu rozwiązania konkretnych problemów, z jakimi zmagają się te kraje. Dyskusje prowadzone podczas konferencji ułatwią współpracę w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Powinny one również okazać się cenne dla polityków w zakresie wspierania przejścia do demokracji i gospodarki rynkowej, jak również wzmocnienia współpracy gospodarczej i społecznej.

Słowa kluczowe

Partnerstwo Wschodnie, polityki UE, Horyzont 2020, państwa członkowskie, współpraca międzynarodowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania