Skip to main content

Creep of Geomaterials

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pełzanie w geomateriałach

W ramach unijnej inicjatywy powstaną narzędzia i wiedza potrzebne do analizy pełzania geomateriałów, a także nawiązania zostanie współpraca między nauką i przemysłem.

Technologie przemysłowe

Stopniowe odkształcanie się materiału stałego pod wpływem naprężenia nosi nazwę pełzania. Pełzanie w materiałach budowlanych pochodzenia geologicznego (geomateriałach) może pogarszać stan obiektów infrastruktury. Efektem są wysokie koszty konserwacji i naprawy, jak również częściowe zamknięcie obiektu na czas remontu, co pociąga za sobą istotne skutki ekonomiczne i społeczne. W ramach inicjatywy CREEP (Creep of geomaterials) badane jest pełzanie geomateriałów, a wyniki prac wykorzystywane są w projektach geotechnicznych. Celem jest wypracowanie konsensusu w zakresie modelowania pełzania oraz stworzenie nowych narzędzi projektowych. Wcześniejsze badania poświęcone pełzaniu gleby skupiały się głównie na miękkich iłach i glinkach. Pełzanie dotyczy jednak także geomateriałów takich jak torf, piasek, głazy narzutowe i ciepła wieczna zmarzlina. Uczestnicy projektu określą, czy istniejące koncepcje dotyczące pełzania można zastosować do tych materiałów oraz czy możliwe jest zunifikowanie różnych takich koncepcji. Konsorcjum spróbuje odpowiedzieć na te pytania, łącząc praktyczne doświadczenia firmy przemysłowych z teoretycznymi koncepcjami, jakimi dysponują naukowcy. Partnerzy projektu zebrali wysokiej jakości dane laboratoryjne umożliwiające opis pełzania oraz wprowadzili je do internetowej bazy danych. Określono wymagania dotyczące pełzania miękkich gleb (gliny i torfu) oraz rozpoczęto opracowywanie modeli. W ramach projektu CREEP powstanie szereg zależnych od czasu modeli materiałów do modelowania pełzających geomateriałów, co pomoże w efektywnym kosztowo utrzymaniu i modernizacji infrastruktury w UE.

Słowa kluczowe

Pełzanie, geomateriały, materiały budowlane, infrastruktura, projekt geotechniczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania