Skip to main content

Europe-Korea Research on Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europa i Korea prowadzą nowatorskie badania na temat poziomu inteligencji otoczenia i rozpowszechnionego przetwarzania danych.

Celem inicjatywy UE było promowanie europejsko-koreańskiej współpracy w dziedzinie inteligencji otoczenia i przetwarzania rozpowszechnionego, aby umożliwić szybki rozwój Internetu rzeczy (IoT).

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo
Badania podstawowe

Inteligencja otoczenia jest jedną z technologii, które mają ułatwić nam życie dzięki IoT. Musi ona jednak rozróżniać potrzeby ludzi, przewidywać ich zachowania i dostosowywać wymagania. Finansowany ze środków UE projekt EKRUCAMI (Europe-Korea research on ubiquitous computing and ambient intelligence) realizowany był przez europejskich i koreańskich interesariuszy w celu rozwijania technologii inteligencji otoczenia. W ramach projektu EKRUCAMI stworzono trwałą sieć badawczo-rozwojową, do której ulepszania zaproszeni są również inni światowi gracze. Partnerzy projektu nawiązali kontakty z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w obu regionach poprzez wizyty w ich siedzibach i inkubatorach. Określili modele i architektury, a także opracowali aplikacje w obszarze przetwarzania rozpowszechnionego i inteligencji otoczenia w trzech głównych dziedzinach: w branży rolno-spożywczej, opieki zdrowotnej oraz grupowego wspomagania decyzji. Zespół EKRUCAMI zidentyfikował główne zadania związane z tworzeniem środowiska przetwarzania rozpowszechnionego i inteligencji otoczenia oraz aplikacji i technik wykorzystywanych w tych środowiskach. Pomyślnie opracowano nowe rozwiązania problemów w zakresie opieki zdrowotnej, inteligentnych sal konferencyjnych, a także monitorowania branży rolno-spożywczej. Jako program wymiany, projekt EKRUCAMI wspomagał mobilność i szkolenie europejskich i koreańskich badaczy w zakresie rozpowszechnionego przetwarzania danych i inteligencji otoczenia, ułatwił budowanie potencjału i pomagał w rozwoju kariery początkujących naukowców obu płci. Działania upowszechniające i związane z transferem wiedzy obejmowały organizację dwóch warsztatów i sześciu międzynarodowych konferencji w Portugalii, Hiszpanii i Korei Południowej. W projekcie EKRUCAMI powstało ponad 130 publikacji, z których 80 ukazało się w czasopismach naukowych. Projekt EKRUCAMI zaowocował stworzeniem modeli i architektur, które przyczynią się do rozwoju inteligencji otoczenia i przetwarzania rozpowszechnionego, przybliżając nas do urzeczywistnienia wizji Internetu rzeczy. Prace te oznaczają nie tylko początek nowej ery technologicznej, ale także korzyści dla gospodarki w postaci innowacji i zwiększonej konkurencyjności.

Słowa kluczowe

Korea, inteligencja otoczenia, przetwarzanie rozpowszechnione, Internet rzeczy, EKRUCAMI

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania