Skip to main content

Trafficking to the Vacuoles in Plants

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wyjaśnianie funkcji wakuoli roślinnych

Wakuole mają duży wpływ na wielkość plonów oraz wartości odżywcze, ponieważ odpowiadają za gromadzenie i transportowanie kluczowych składników odżywczych, węglowodanów i białek zapasowych. Finansowani ze środków UE naukowcy skupili się na ocenie znaczenia wakuol gromadzących białka.

Zmiana klimatu i środowisko

Mimo przeprowadzonych w przeszłości wielu badań na temat wakuol roślinnych, wiedza na temat mechanizmów komórkowych i regulacyjnych wakuol gromadzących białka jest znikoma. W ramach projektu MC VACUOLE (Trafficking to the vacuoles in plants) pracowano nad zmianą obecnego stanu zastosowań w biotechnologii. Wykorzystując biologię komórkową, fizjologię i analizy bioinformatyczne, naukowcy badali mutanty białek rybosomowych w roślinie modelowej — Arabidopsis thaliana. Pomogło to w zrozumieniu podstawowych mechanizmów komórkowych, takich jak regulacja translacji, która wymagana jest do odpowiedniego dostarczania składników przeznaczonych dla wakuol. W szczególności, wyniki podkreśliły wagę regulacji określonych czynników transkrypcyjnych zawierających krótkie otwarte ramki odczytu. W szczególności przydatne okazało się opracowanie narzędzi analitycznych na potrzeby badań ścieżek transportu wakuolarnego, mechanizmów komórkowych i identyfikacji pęcherzyków transportujących. W ramach projektu MC VACUOLE udało się ustanowić protokół na potrzeby określania składu białkowego i metabolicznego swoistych pęcherzyków wakuolarnych. Wyniki projektu będą stanowiły wsparcie dla przyszłych badań mających na celu zwiększenie szeregu zapasów wakuolarnych w żądanych uprawach w celu zwiększenia biomasy, plonów i poprawy ich kondycji. Biorąc pod uwagę perspektywę rosnącego zapotrzebowania na żywność oraz ograniczony areał gruntów rolnych i ograniczone zasoby wodne, tego typu badania istotnie przyczynią się do wzrostu światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Słowa kluczowe

Wakuole gromadzące białka, plony, regulacja translacji, transport wakuolarny, biomasa, bezpieczeństwo żywnościowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania