Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ku zrównoważonemu rolnictwu na Węgrzech

Dzięki wsparciu środków unijnych węgierski instytut naukowy wykorzystał najnowszą technologię w celu opracowania systemu na rzecz promowania rolnictwa zrównoważonego.

Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu UD_AGR_REPO (Improving research potential of the Institution for Land Utilization, Technology and Regional Development on the field of GIS, precision agriculture, land use and regional development) była poprawa stanu rolnictwa w regionie. Urząd ds. Użytkowania Gruntów, Technologii i Rozwoju Regionalnego (ILTR) zajmuje się koordynacją szkolnictwa wyższego, badań i doradztwa technicznego w zakresie rolnictwa we wschodnich Węgrzech. W ramach projektu współpracowano z producentami rolnymi w celu ustanowienia geoinformatycznego systemu techniczno-doradczego, stanowiącego wsparcie dla przyjaznych środowisku i wydajnych interwencji agro-technologicznych. Opracowany system nadaje się do przeprowadzania szczegółowych analiz w skali poletka dotyczących miejscowej produkcji i wielkości plonu oraz przestrzenno-czasowej oceny parametrów technologii produkcyjnej. Projekt UD_AGR_REPO pozwolił na zbudowanie naukowych podstaw dla racjonalnego użytkowania gruntów i racjonalnego ekologicznie rolnictwa. Korzystając z technologii systemu informacji geograficznej, naukowcy stworzyli podstawy dla zrównoważonej ekonomiki rolnej na terenach Północnej Wielkiej Niziny na Węgrzech. Partnerzy projektowi zwiększyli, w skali regionu, wydajność produkcji rolnej oraz stopień adaptacji zarządzania bezpiecznego dla środowiska. ILTR pełnił też rolę centrum szkoleniowego, badawczego i doradczego dla regionu oraz zajmował się koordynacją i wsparciem działań rozwojowych w sąsiadujących krajach. Doświadczenia praktyczne zdobyte w ramach projektu, np. stworzenie bazy danych, planowanie systemu informacji geograficznej, adaptacja technologii produkcyjnych oraz tworzenie sieci kontaktów z instytucjami UE i rolnikami, przyniosły też korzyści młodym naukowcom. Wyniki projektu ułatwiły skuteczne użytkowanie gruntów i usprawniły rozwój regionalny. Osiągnięto to przy jednoczesnym zadbaniu o to, aby interwencje były przyjazne środowisku i spełniały wymogi rolnictwa zrównoważonego. Dzięki projektowi UD_AGR_REPO udało się też zwiększyć potencjał naukowo-badawczy ILTR oraz wniesiono wkład w działania naukowo-badawcze UE w zakresie rozwoju regionalnego, systemu informacji geograficznej i doradztwa dotyczącego użytkowania gruntów rolnych.

Słowa kluczowe

Rolnictwo, użytkowanie gruntów, rozwój regionalny, system informacji geograficznej, Północna Wielka Nizina

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania