CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Improving research potential of the Institution for Land Utilization, Technology and Regional Development on the field of GIS, precision agriculture, land use and regional development

Article Category

Article available in the following languages:

Ku zrównoważonemu rolnictwu na Węgrzech

Dzięki wsparciu środków unijnych węgierski instytut naukowy wykorzystał najnowszą technologię w celu opracowania systemu na rzecz promowania rolnictwa zrównoważonego.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu UD_AGR_REPO (Improving research potential of the Institution for Land Utilization, Technology and Regional Development on the field of GIS, precision agriculture, land use and regional development) była poprawa stanu rolnictwa w regionie. Urząd ds. Użytkowania Gruntów, Technologii i Rozwoju Regionalnego (ILTR) zajmuje się koordynacją szkolnictwa wyższego, badań i doradztwa technicznego w zakresie rolnictwa we wschodnich Węgrzech. W ramach projektu współpracowano z producentami rolnymi w celu ustanowienia geoinformatycznego systemu techniczno-doradczego, stanowiącego wsparcie dla przyjaznych środowisku i wydajnych interwencji agro-technologicznych. Opracowany system nadaje się do przeprowadzania szczegółowych analiz w skali poletka dotyczących miejscowej produkcji i wielkości plonu oraz przestrzenno-czasowej oceny parametrów technologii produkcyjnej. Projekt UD_AGR_REPO pozwolił na zbudowanie naukowych podstaw dla racjonalnego użytkowania gruntów i racjonalnego ekologicznie rolnictwa. Korzystając z technologii systemu informacji geograficznej, naukowcy stworzyli podstawy dla zrównoważonej ekonomiki rolnej na terenach Północnej Wielkiej Niziny na Węgrzech. Partnerzy projektowi zwiększyli, w skali regionu, wydajność produkcji rolnej oraz stopień adaptacji zarządzania bezpiecznego dla środowiska. ILTR pełnił też rolę centrum szkoleniowego, badawczego i doradczego dla regionu oraz zajmował się koordynacją i wsparciem działań rozwojowych w sąsiadujących krajach. Doświadczenia praktyczne zdobyte w ramach projektu, np. stworzenie bazy danych, planowanie systemu informacji geograficznej, adaptacja technologii produkcyjnych oraz tworzenie sieci kontaktów z instytucjami UE i rolnikami, przyniosły też korzyści młodym naukowcom. Wyniki projektu ułatwiły skuteczne użytkowanie gruntów i usprawniły rozwój regionalny. Osiągnięto to przy jednoczesnym zadbaniu o to, aby interwencje były przyjazne środowisku i spełniały wymogi rolnictwa zrównoważonego. Dzięki projektowi UD_AGR_REPO udało się też zwiększyć potencjał naukowo-badawczy ILTR oraz wniesiono wkład w działania naukowo-badawcze UE w zakresie rozwoju regionalnego, systemu informacji geograficznej i doradztwa dotyczącego użytkowania gruntów rolnych.

Słowa kluczowe

Rolnictwo, użytkowanie gruntów, rozwój regionalny, system informacji geograficznej, Północna Wielka Nizina

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania