Skip to main content

Realizing the European Network in Biodosimetry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspólne działania na rzecz kontroli stopnia napromieniowania w zamachach

Pomimo rosnącego zagrożenia poważnymi kryzysami radiacyjnymi laboratoria europejskie nie są przygotowane na badanie tak wielu potencjalnych ofiar. W ramach jednej z inicjatyw europejskich tworzona jest w całej UE sieć mająca zwiększać potencjał szacowania i oceny stopnia napromieniowania pojedynczych osób.

Technologie przemysłowe

Dotychczas europejskie laboratoria biodozymetrii były przygotowane jedynie na przetwarzanie próbek biologicznych od poszkodowanych w niewielkich incydentach. W razie dużego zamachu terrorystycznego powodującego skażenie promieniotwórcze laboratoria miałyby poważne trudności. Aby temu zaradzić, powołano do życia finansowany ze środków UE projekt RENEB (Realizing the European network in biodosimetry), którego zadaniem jest stworzenie trwałej sieci europejskiej mającej wspomagać gotowość i reagowanie w sytuacjach kryzysowych poprzez wydajne i wiarygodne oceny dawek biologicznych. Inicjatywa obejmuje 23 laboratoria i organizacje z 16 państw członkowskich zajmujące się sprawdzonymi i precyzyjnymi metodami biodozymetrycznymi z wykorzystaniem próbek biologicznych i/lub obojętnych urządzeń osobistych. W pierwszym okresie sprawozdawczym partnerzy projektu zdefiniowali podstawy operacyjne sieci, wykorzystując wyniki porównania sześciu powszechnie stosowanych narzędzi biodozymetrycznych. Zidentyfikowane techniki zostaną poddane standaryzacji i normalizacji w laboratoriach partnerów w celu wypracowania równej niezawodności i dokładności wyników. Sformułowano strategie rozwoju i ulepszania sieci oraz integrowania nowych partnerów sieci. Dzięki temu znaleziono czterech nowych potencjalnych członków konsorcjum. Poszukując możliwych nowych narzędzi dozymetrycznych, zidentyfikowano nowe metody z zakresu biologii molekularnej i techniki fizyczne. Wśród członków konsorcjum przeprowadzono ankietę badającą zapotrzebowanie na działania edukacyjne i szkoleniowe. Na tej podstawie zidentyfikowano potrzebę ujednolicenia procedur dozymetrycznych w obrębie sieci oraz stworzenia wysokiej jakości standardów dla stałych, regularnych ćwiczeń szkoleniowych. W innej ankiecie zidentyfikowane zostały kluczowe czynniki wpływające na efektywność współpracy z sytuacjach kryzysowych. Dbając o długoterminowe perspektywy sieci, stworzono kwestionariusz wskazujący obszary zainteresowań badawczych wspólne dla członków sieci i podmiotów spoza niej. W celu upowszechniania i promowania działalności sieci została stworzono witryna internetowa oraz nawiązano kontakty z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi organami decyzyjnymi. Trwają prace nad współdziałaniem z krajowymi i globalnymi systemami gotowości kryzysowej, władzami i organizacjami zdrowia publicznego. Poprzez zintegrowanie stworzonej sieci z europejską strukturą zarządzania kryzysowego prace projektu RENEB pozwolą zwiększyć gotowość kryzysową i usprawnić reagowanie na wypadek dużego incydentu radiologicznego w Europie.

Słowa kluczowe

Promieniowanie, biodozymetria, gotowość kryzysowa, ocena dawki, kontakty w dziedzinie dozymetrii biologicznej

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania