Skip to main content
European Commission logo print header

Ambiguous Figures of Desire

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe spojrzenie na współczesne postrzeganie dawnych dzieł literackich

Dzięki dofinansowaniu UE przeprowadzono badania rzucające nowe światło na rolę mitologii klasycznej w uprzedmiotowieniu pożądania w poezji późnorenesansowej i barokowej. Prace dotyczyły przede wszystkim tekstów hiszpańskich i włoskich, ale analizowano też literaturę angielską, francuską, niemiecką i skandynawską.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Założenia projektu AFD (Ambiguous figures of desire) oparto na dwóch hipotezach. Po pierwsze, w literaturze późnorenesansowej i barokowej przejawia się uporczywe lecz zawoalowane zainteresowanie erotyzmem, współcześnie postrzeganym w sposób bardziej jednoznacznie pozytywny. Po drugie, zainteresowanie to jest najbardziej wyraźne w dziełach, które można określić mianem poezji mitologicznej okresu. Łącząc badania empiryczne i refleksje teoretyczne, uczestnicy projektu AFD przyjrzeli się tekstom takich autorów, jak William Szekspir, Luis de Góngora, Pedro Soto de Rojas, Giovan Battista Marino i Pedro Calderón de la Barca, oraz wierszom Francisco de Quevedo. Wyniki tych badań opublikowano w pięciu artykułach w pismach naukowych oraz w dwóch rozdziałach antologii. Badania przyniosły systematyczną klasyfikację wczesnonowożytnej poezji mitologicznej, umożliwiającą określenie miejsca każdego dzieła w spektrum sięgającym od erotyzmu do moralizmu. Prace pozwoliły też zdefiniować jasne rozgraniczenia między różnymi typami kolekcji mitologicznych: mitografię Szekspira nazwano polifoniczną, mitografię Góngory mozaikową, Soto de Rojasa — antytetyczną, Marino — aporetyczną i wreszcie Calderóna — alegoryczną. Najważniejszym pojęciem wypracowanym w toku projektu AFD jest koncepcja diglosji, opisująca moralno-estetyczną dwujęzyczność poetów mitologicznych okresu wczesnonowożytnego. Kompletne wyniki badań zebrano w monografii "Diglossia. The Early Modern Reinvention of Mythological Discourse". Prace projektu wniosły istotny wkład w nową historyzację wczesnonowożytnej literatury erotycznej. Wyniki podają w wątpliwość obecne metody historiograficzne w literaturoznawstwie, inicjując debatę na temat istniejących podejść do dawnych dzieł literackich. Projekt AFD będzie mieć istotne znaczenie kulturowo-historyczne i epistemologiczne, przyczyniając się do pogłębienia wiedzy w wąskiej dziedzinie historycznej poprzez omówienie różnorakich przedstawień pożądania w poezji mitologicznej późnego renesansu i baroku. Omawiane prace pozwoliły też zwiększyć świadomość historyczną poprzez omówienie metod i powodów analizowania dziedzictwa kulturowego przeszłości, a tym samym lepiej poznawać relacje między przeszłością a teraźniejszością.

Słowa kluczowe

Dzieła literackie, mitologia klasyczna, późny renesans, poezja barokowa, obiekty pożądania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania