Skip to main content

A harmonized, modular reference system for all European automated border crossing points

Article Category

Article available in the folowing languages:

Modułowe rozwiązanie zapewniające szybkie, skuteczne i bezpieczne zabezpieczanie granic Unii Europejskiej

W ostatnich latach zabezpieczanie granic stało się często komentowaną w Europie kwestią, chociaż wiele osób twierdzi, że bardziej rygorystyczne kontrole granic nie powinny prowadzić do naruszenia kwestii szybkości i skuteczności przekraczania granic przez podróżnych. W celu zapewnienia odpowiedniej równowagi, ostatnio ukończony projekt FASTPASS finansowany ze środków UE umożliwił zaoferowanie rozwiązania nowej generacji zautomatyzowanych bramek kontrolnych.

Bezpieczeństwo

Liczba osób przekraczających międzynarodowe granice ciągle rośnie – dokładniej, oczekuje się, że do 2025 r. całkowita liczba przekroczeń granic (uwzględniając podróżowanie zarówno do bezpaszportowej strefy Schengen z państw trzecich, jak i w przeciwnym kierunku) w Europe osiągnie poziom 887 milionów, co stanowi duże wyzwanie dla krajowych organów straży granicznej. Pomimo oczekiwań szybkiego i sprawnego przeprowadzania kontroli granicznych ze strony podróżnych, straże graniczne muszą zapewnić spełnianie wszystkich swoich zobowiązań, mających na celu zabezpieczenie granic zewnętrznych UE przed nieregulowaną imigracją i innymi zagrożeniami, takimi jak przestępczość zorganizowana czy międzynarodowy terroryzm. Dwuetapowe podejście modułowe W celu wypełnienia obu tych wyraźnie rosnących oczekiwań, zespół projektowy FASTPASS (A harmonised, modular reference system for all European automated border crossing points) zaproponował dwuetapowe podejście dotyczące zautomatyzowanej kontroli granicznej wychwytującej wszystkie dane podróżnych za pośrednictwem samoobsługowego procesu (rejestracji) oraz bramki, która w bardzo szybki i wygodny sposób dokonuje ponownej identyfikacji podróżnego, ułatwiając rzeczywisty proces przekraczania granic. „Podział procesu przekraczania granic na fazę rejestracji i ponownej identyfikacji zapewnia zaletę możliwości oddzielenia trudniejszej i narażonej na wystąpienie błędów fazy rejestracji od pozostałej części procesu”, tłumaczy koordynator projektu FASTPASS, Markus Clabian z Australijskiego Instytutu Technologii (ang, AIT Austrian Institute of Technology). „Budki wykorzystywane podczas tego etapu można ustawić w pewnej odległości od obszaru przekraczania granicy, w strefie tranzytowej lub też, w ramach długoterminowej wizji, nawet przed dotarciem do granicy”. Dodatkowo, zastosowanie biometrycznego skanowania twarzy jako sposobu ponownej identyfikacji dodatkowo przyspiesza proces przekraczania bramki i poprawia współczynnik rozpoznawalności. Jednakże nawet bez zastosowania tej dodatkowej technologii koncept projektu FASTPASS zapewnia wyraźne zalety w odniesieniu do kosztów i efektywności czasowej bez naruszania wymogów dotyczących bezpieczeństwa. Rozwiązanie zaproponowane przez zespół projektowy opiera się na architekturze modułowej na bazie modułów interoperacyjnych, umożliwiających ponowne zastosowanie tych konceptów na wszystkich rodzajach granic. Sprawdzian dla projektu FASTPASS Wiele innowacyjnych scenariuszy zostało opracowanych przez zespół projektowy na podstawie zharmonizowanej architektury modułowej, szczególnie w przypadku poszukiwania rozwiązań dla lotnisk, kontroli granicznych na statkach wycieczkowych oraz w przypadku granic lądowych, na których podróżni pozostają w swoich pojazdach. Biorąc pod uwagę tego rodzaju scenariusze w ramach projektu przeprowadzono badania w trzech lokalizacjach — lotnisko w Wiedniu, port w Pireusie w Grecji i przejście lądowe Moravita w Rumunii. W czasie trwania badań z systemu skorzystało ponad 10 000 podróżnych i około 200 pracowników straży granicznej. „Wszyscy uczestnicy, zarówno podróżni, jak i pracownicy straży granicznej, ocenili projekt w sposób konstruktywny — od kwestii skuteczności operacyjnej po przydatność i stopień akceptacji”, twierdzi Clabian. „Przez cały czas trwania procesu opracowywania regularnie odnosiliśmy się do oceny zwrotnej w celu zagwarantowania, że opracowane technologie są zgodne z potrzebami użytkowników”. Wyzwania i kolejne etapy Ogólnie rzecz biorąc, w ramach projektu FASTPASS opracowano rozwiązanie obejmujące oprogramowanie nowej generacji oraz algorytmy wychodzące na przeciw wyzwaniom związanym z kwestią biometrycznej identyfikacji „w ruchu”, szybkości, kosztów, jakości obrazów, ograniczenia inwazyjności (dla podróżnych) oraz zakłócania systemów elektronicznych. Projekt napotkał jednak na swojej drodze kilka wyzwań. „W czasie trwania projektu uległ zmianie klimat polityczny ze względu na zmiany dotyczące pakietu inteligentnych granic UE oraz ogólne kryzysy bezpieczeństwa migracji”, tłumaczy Clabian. „Zmieniło to centrum uwagi z ułatwiania na zapewnienie bezpieczeństwa”. Projekt FASTPASS został dostosowany do tych zmian dzięki zapewnieniu bezustannego kontaktu z najważniejszymi stronami zainteresowanymi w tej dziedzinie, co umożliwił szybkie dostosowanie go do zmieniających się potrzeb i okoliczności. Projekt FASTPASS zakończył się sukcesem w marcu 2017 r., Clabian podkreśla jednak, że opracowane rozwiązania pomogą w podniesieniu europejskiego poziomu „know-how” oraz konkurencyjności na tym polu pod względem technicznym, praktycznym i ekonomicznym. Umożliwi to także partnerom projektu FASTPASS osiąganie dalszych sukcesów projektu FASTPASS w dziedzinie dalszych wyzwań związanych z projektem Horizon 2020.

Słowa kluczowe

Projekt FASTPASS, zabezpieczanie granic, architektura modułowa, dwuetapowe podejście modułowe, zautomatyzowana kontrola granic, biometryka, bezpieczeństwo dokumentów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania