Skip to main content

Novel Business model generator for Energy Efficiency in construction and retrofitting

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy zestaw narzędzi informatycznych ułatwiających prowadzenie modernizacji

Energooszczędna modernizacja może stanowić rynek o dużym potencjale, ale jego rozwój hamowany jest przez brak narzędzi umożliwiających porównanie dostępnych technologii i zapoznanie klientów z wyspecjalizowanymi MŚP. W ramach projektu NEWBEE opracowano innowacyjne rozwiązanie tych dwóch problemów.

Technologie przemysłowe

Wynikiem zakończonego pod koniec września projektu NEWBEE (Novel Business model generator for Energy Efficiency in construction and retrofitting) była propozycja nowych opartych na wydajności modeli biznesowych umożliwiających przyspieszenie wdrożenia energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. Laura Garcia, badacz naukowy w firmie Tecnalia oraz koordynator projektu, objaśnia sposób, w jaki nowe narzędzie projektowe wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) ułatwi wszystkie etapy przeprowadzania modernizacji, począwszy od porównania technologii po zebranie ofert i przyznanie zleceń. Wdrożenie modelu biznesowego dla całego łańcucha wartości stanowi główny cel projektu. Dlaczego jest to konieczne? Nowe modele biznesowe oparte na wydajności energetycznej mogą pozytywnie wpłynąć na wdrażanie wydajnych rozwiązań dzięki współpracy pomiędzy sektorem budowlanym a MŚP wyspecjalizowanymi w modernizacji, przedsiębiorstwami usług energetycznych (ESCO), właścicielami budynków publicznych i prywatnych, miejscowymi administratorami oraz instytucjami finansowymi. W sektorze budowlanym pomyślne wdrożenie takich modeli zależy od całego łańcucha wartości. W tym kontekście głównym innowacyjnym aspektem projektu NEWBEE jest integracja wszystkich zainteresowanych stron dzięki wykorzystaniu odpowiednich metodologii przy nowym modelu opartym na efektywności energetycznej oraz wsparciu zestawu internetowych narzędzi TIK. Dzięki temu MŚP będą mogły konkurować z dużymi zleceniobiorcami. Czy możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat opracowanego w ramach projektu rozwiązania w zakresie oprogramowania? Nasza technologia przeznaczona jest dla obu stron rynku: właścicieli budynków (potrzebujących usług modernizacyjnych) oraz MŚP (oferujących usługi modernizacyjne). Platforma NEWBEE obejmuje m.in. repozytorium wiedzy zapewniające właścicielom budynków informacje na temat różnych technologii modernizacyjnych, a MŚP — konkurencyjną wiedzę; narzędzie do wstępnej oceny i zarządzania finansami pomagające właścicielom budynków w ocenie różnych dostępnych technologii pod kątem określonego problemu oraz ograniczeń finansowych; narzędzie rynkowe umożliwiające właścicielom budynków identyfikację ofert oraz wysyłanie zaproszeń do ich składania, a MŚP znalezienie zleceń na przeprowadzenie modernizacji; narzędzie do oceny wydajności energetycznej umożliwiające MŚP szczegółową ocenę technologii oraz kosztów powiązanych z danym problemem; a także narzędzie do oceny modelu biznesowego wspierające MŚP w usprawnianiu strategii biznesowej poprzez umożliwienie im wyszukiwania pomysłów, dobrych koncepcji biznesowych oraz udzielanie im wskazówek krok po kroku. Z jakich metod korzystano w celu sklasyfikowania i oceny istniejących technologii w jasny i zrozumiały sposób? Technologie sklasyfikowano na podstawie różnych czynników: od ich zastosowania po elementy takie jak wymagana ilość energii, materiały, zastosowane zasady fizyki oraz wydajność. Klasyfikacja tych technologii stanowiła wyzwanie, ponieważ MŚP potrzebują systemu pracującego w sposób względnie nienaukowy oraz odpowiadającego na codzienne wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć. Dlatego technologie wstępnie sklasyfikowano w oparciu o branżę lub sekcję budynku (np. dach, fasada). Klasyfikację oparto na niemieckiej normie DIN276 obejmującej elementy z zasady wykorzystywane do strukturyzacji projektów budowlanych i zarządzania nimi. MŚP zaangażowane w projekt NEWBEE również poddały ocenie technologie podczas dyskusji i częściowo ustrukturyzowanych rozmów. Proponowany schemat oceny klasyfikacji technologii obejmował dwa zestawy czynników: Pierwszy zestaw dotyczył konstrukcyjnego i fizycznego aspektu technologii, drugi zapewniał MŚP informacje na temat wykonalności wybranych technologii pod względem technicznym i gospodarczym. Jaki jest typowy scenariusz, w którym rozwiązania projektu NEWBEE znajdą zastosowanie? Typowym scenariuszem zastosowania wyników projektu NEWBEE może być sytuacja, w której właściciel budynku lub społeczność sąsiedzka poszukują usług modernizacyjnych obejmujących każdy etap procesu. Proces ten rozpoczyna się od zwiększenia wiedzy właściciela na temat korzyści płynących z energooszczędnej modernizacji oraz dostępnych technologii mogących rozwiązać dane problemy. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji właściciel może dogłębnie przeanalizować swój budynek i oszacować koszty oraz dostępne opcje finansowania. Następnie właściciel formalnie zaprasza do składania ofert za pomocą narzędzia rynkowego oraz wybiera firmę budowlaną o dobrej reputacji. W tym momencie wkraczają MŚP. Zbadają one propozycję, utworzą zespół oferujący kompleksowe rozwiązanie i odpowiedzą na zaproszenie właściciela. MŚP wykorzystają przeznaczone dla nich profesjonalne narzędzia (narzędzie do oceny wydajności energetycznej), aby przygotować dokładniejsze szacunki dotyczące wydajności energetycznej budynku przed wdrożeniem proponowanych rozwiązań modernizacyjnych i po ich wdrożeniu. Wykorzystają także narzędzie do oceny modelu biznesowego, aby znaleźć odpowiednie modele biznesowe, które można zaproponować partnerom. A więc MŚP są w centrum waszego zainteresowania. W jaki sposób zespół planuje zainteresować je projektem? Nasza strategia wzbudzania zainteresowania MŚP jest dość prosta. Na początku chcemy zainteresować właścicieli budynków usługami o wysokiej jakości i udostępniać je nieodpłatnie. Niektóre z najbardziej interesujących usług opracowanych w ramach projektu NEWBEE przeznaczone są dla właścicieli budynków (repozytorium wiedzy na temat modernizacji, narzędzie do wstępnej oceny i zarządzania finansami), dlatego jesteśmy pewni, że skorzystają z narzędzia rynkowego. Jeżeli pierwszy krok zakończymy pomyślnie, zainteresowanie MŚP będzie już łatwe. Jakość i liczba właścicieli poszukujących usług modernizacyjnych stanie się naszym najsilniejszym narzędziem marketingowym. W jaki sposób interesariusze mogą uzyskać dostęp do platformy oraz na jakich warunkach? Platforma znajduje się obecnie na etapie przedkomercyjnym i w związku z tym nie jest jeszcze ogólnie dostępna dla rynku. Omawiamy i rozważamy jednak kilka opcji skomercjalizowania projektu: Będziemy musieli wziąć pod uwagę fakt, że w ramach platformy oferowane są usługi dostosowane do klimatu i możliwości finansowych każdego kraju i regionu, wobec czego samo narzędzie wymagać będzie dostosowania (uzupełnienia, sparametryzowania) w przypadku każdego kraju/regionu. Jak już wyjaśniliśmy, usługi przeznaczone dla właścicieli budynków będą darmowe, ale w przypadku MŚP rozważane są inne zasady handlowe i polityki cenowe. Jedną z nich jest system jednokrotnej opłaty (płatność za skorzystanie), w ramach którego od MŚP pobierana jest opłata za każdym razem, gdy jej personel skorzysta z platformy. Jest to preferowana opcja dla klientów pragnących zbadać opcje premium platformy NEWBEE, np. narzędzie rynkowe. Istnieją też inne opcje: roczny abonament, opłata naliczana po zaakceptowaniu możliwości biznesowej (płatność za pomyślną operację) oraz licencja dla stron trzecich chcących zainstalować, zlokalizować i uruchomić platformę w danym kraju (przewiduje się opcję licencji jednorazowej lub rocznej). W przeciwieństwie do poprzednich opcji, w których partner platformy NEWBEE pobiera opłatę, w ramach tej opcji właściciele oprogramowania sprzedają licencję stronie trzeciej, która uruchomi platformę w określonym kraju.

Słowa kluczowe

Modernizacja, budownictwo, narzędzia TIK

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania