CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Pedagogies of Educational Transitions

Article Category

Article available in the following languages:

Współpraca badawcza w dziedzinie kształcenia

Unijny projekt wspierał współpracę badawczą między kilkunastoma europejskimi i pozaeuropejskimi uniwersytetami, której celem było zrozumienie procesu przechodzenia pomiędzy etapami edukacji w szkole. W ramach nowych badań naukowcy zaproponowali bardziej świeże spojrzenie na edukację szkolną.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Celem finansowanego przez UE projektu POET (Pedagogies of educational transitions) było usprawnienie wymiany i współpracy sieciowej między pięcioma uniwersytetami w Australii, Islandii, Nowej Zelandii, Szkocji i Szwecji. Zagadnienia badawcze w ramach projektu dotyczyły kwestii edukacyjnych, w szczególności przechodzenia dzieci przez kolejne etapy edukacji. Aby osiągnąć cele projektu, zorganizowano wymiany personelu trwające od jednego do trzech miesięcy. Skorzystali z nich początkujący badacze i doktoranci z instytucji partnerskich, dzięki czemu mogli poszerzyć swoją wiedzę naukową. Umiejętności badawcze, które starano się rozwinąć podczas wymian, obejmują mapowanie przestrzenne, metody badań miejscowych, prowadzenie badań ze złożonością, a także metody krytyki i egzaminowania. Współpraca między badaczami zaowocowała kilkoma prezentacjami podczas konferencji i sympozjów. Publikacje obejmują specjalne wydanie magazynu oraz książkę. Ponadto w ramach projektu POET ustanowiono podstawy dalszej współpracy i sporządzono dokument określający jej zasady. Inne dokumenty wyszczególniają zasady badań miejscowych w kształceniu wczesnoszkolnym. Największym osiągnięciem projektu było zainicjowanie szczegółowych badań dotyczących przechodzenia dzieci przez etapy edukacji, w szczególności rozpoczęcia etapu szkolnego. Przeprowadzono nowe badania nad znaczeniem międzyinstytucjonalnej, międzysektorowej współpracy i zaufania, a także zbadano kwestie związane z różnorodnością i integracją. Warto również zauważyć, że opracowano nowe informacje na temat tego, w jaki sposób dzieci są błędnie postrzegane jako nieposiadające umiejętności. Podkreślono również, że każda zmiana dla dziecka jest również zmianą dla całej rodziny, społeczności i odpowiednich nauczycieli. Co ważne, projekt POET pomógł kilku początkującym naukowcom w uzyskaniu tytułu doktora i magistra. Tematy badań dotyczyły przechodzenia etapów edukacyjnych przez dzieci. Wyniki zostały rozpowszechnione na konferencjach naukowych, w artykułach naukowych i książkach. W projekt POET zaangażowali się również politycy i specjaliści w tej dziedzinie badań z pięciu krajów uczestniczących w projekcie. Dzięki działaniom i inicjatywom podejmowanym w ramach projektu poprawiono jakość edukacji wczesnoszkolnej.

Słowa kluczowe

Przechodzenie etapów edukacyjnych, dzieci w wieku szkolnym, POET, pedagogika, edukacja wczesnoszkolna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania