Skip to main content

Grasping the Links in the Chain: Understanding the Unintended Consequences of International Counter-Narcotics Measures for the EU

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rekomendacje polityczne dla zwalczania narkotyków w Europie

Wpływ globalnej polityki antynarkotykowej na kraje na szlakach przerzutu nie jest dokładnie znany, co prowadzi do niezamierzonych negatywnych konsekwencji. W ramach jednej z inicjatyw UE zaproponowano rozwiązania mające minimalizować niezamierzone konsekwencje, ze szczególnym uwzględnieniem potężnego czarnego rynku powiązanego z przestępczością, przemytem, przemocą i korupcją.

Technologie przemysłowe

Dążąc do ulepszania istniejących międzynarodowych działań antynarkotykowych, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu LINKSCH (Grasping the links in the chain: Understanding the unintended consequences of international counter-narcotics measures for the EU) zajęli się analizą rynków narkotykowych marihuany i heroiny w Afganistanie, Hiszpanii, Kazachstanie, Maroku, Rosji i Turcji w celu sformułowania rekomendacji programowych. Prace rozpoczęto od zbadania bieżącego stanu wiedzy na temat funkcjonowania rynków narkotykowych oraz wyników i skuteczności metod przeciwdziałania stosowanych na szlakach przerzutu prowadzących z Afryki Północnej i Afganistanu do UE. Umożliwiło to opracowanie dla obu szlaków modelu strategicznego działania rynków narkotykowych marihuany i heroiny. Przeanalizowano zależności obu tych rynków narkotykowych od rynków ekonomicznych oraz wpływ polityk antynarkotykowych. Wzięto tu pod uwagę istniejące polityki antynarkotykowe dotyczące popytu i podaży. Poza skutecznością wykorzystano też kryteria sprawności zarządzania, zrównoważonej eksploatacji i polityk rozwoju. Na bazie stworzonego modelu badacze dokonali szczegółowych przeglądów niezamierzonych konsekwencji i ich roli w politykach antynarkotykowych na poszczególnych szlakach. Aby ograniczyć występowanie niezamierzonych konsekwencji w przyszłości, partnerzy projektu sformułowali 17 kluczowych rekomendacji programowych na podstawie opracowanego modelu strategicznego i analiz szlaków przerzutu. Przygotowane propozycje wspomogą państwa członkowskie w ocenianiu i ulepszaniu polityki w zakresie niezamierzonych konsekwencji istniejących metod zwalczania narkotyków. Prace projektu LINKSCH przyniosły pilnie potrzebne dane na temat problematyki narkotykowej i funkcjonowania szlaków przerzutu z Azji Środkowej i Afryki Północnej do UE. Dzięki temu Europa będzie lepiej przygotowana do działań antynarkotykowych angażujących kraje trzecie.

Słowa kluczowe

Rekomendacje polityczne, narkotyki, polityka antynarkotykowa, łańcuch przerzutu, niezamierzone konsekwencje, antynarkotykowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania