Skip to main content

Development of H2 Safety Expert Groups and due diligence tools for public awareness and trust in hydrogen technologies and applications

Article Category

Article available in the folowing languages:

Budowanie zaufania względem wodoru i jego zastosowań

W ramach finansowanego przez UE projektu promowano szerzenie wiedzy i akceptacji względem technologii wodorowych i ich bezpieczeństwa wśród zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. Dzięki działaniom tego europejskiego konsorcjum, wykorzystanie wodoru w Europie nabierze większego tempa.

Energia

Wodór jest już produkowany i stosowany w przemyśle, jednak obecnie cieszy się rosnącym zainteresowaniem jako alternatywne źródło czystej energii. Świadomość społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających ze stosowania wodoru jest bardzo ważnym elementem bezproblemowego wdrożenia technologii wodorowych. Celem Europy wyznaczonym na rok 2020 jest produkowanie komercyjnie dostępnych wodorowych ogniw paliwowych zarówno do zastosowań stacjonarnych, jak i mobilnych. Obejmują one pojazdy, transport publiczny, stacje zasilania oraz skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Niestety koszty, brak infrastruktury, obawy dotyczące bezpieczeństwa oraz odbiór publiczny najwyraźniej utrudniają przejście na tego typu technologię energii odnawialnej. Projekt H2TRUST (Development of H2 Safety Expert Groups and due diligence tools for public awareness and trust in hydrogen technologies and applications) zgromadził zespół doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych ekspertów ze środowiska przemysłowego i akademickiego. Zadaniem ekspertów było odpowiednie rozwiązanie barier nietechnicznych stojących na przeszkodzie do wykorzystania technologii FCH oraz szerzenie wiedzy i akceptacji tych technologii wśród ogółu społeczeństwa. Celem projektu H2TRUST było zaplanowanie bezproblemowego i dobrze zarządzanego przejścia do komercjalizacji zastosowań FCH w Europie na pełną skalę oraz, z perspektywy bezpieczeństwa, usprawnienie procesu informowania, przygotowania i wspierania wszystkich zainteresowanych stron z branży przemysłowej. Projekt H2TRUST zadbał o funkcjonowanie wszystkich mechanizmów odpowiedniego informowania wszystkich zainteresowanych stron, łącznie z opinią publiczną, o sprawach związanych z bezpieczeństwem H2. Stworzono ocenę ryzyka dla procesów produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru, mobilności i pojazdów, systemów niesamochodowych i wytwarzania mocy na potrzeby mieszkalnictwa oraz regulatorów, zapewniając bezpieczną obsługę paliwa wodorowego w każdej sytuacji. Wyniki powinny pomóc w stworzeniu długotrwałej kultury stosowania zapobiegawczych środków bezpieczeństwa w przemyśle, a także dziedzictwa narzędzi i wiedzy, które umocnią stosowanie najlepszych praktyk i zaufanie społeczeństwa. Konsorcjum H2TRUST zgromadziło informacje na temat zastosowań i bezpieczeństwa za pomocą różnych metod, w tym wywiadów, kwestionariuszy, ankiet, analiz przypadku i przeglądów piśmiennictwa. W niektórych przypadkach nie udało się uzyskać dostępu do wystarczającej ilości szczegółowych informacji ze względu na wrażliwość danych. Tym, co negatywnie wpływa na przekonanie obywateli co do bezpieczeństwa zastosowania wodoru, jest brak pewności co do jego lotności i przecieków. W projekcie H2TRUST wyraźnie podkreślono, że czysty wodór nie jest trujący, ani toksyczny i ulega szybkiej dyspersji w atmosferze, nie pozostawiając po sobie żadnych szkodliwych osadów. Zbadano także wpływ materiałów katalitycznych lub tych stosowanych w zbiornikach kriogenicznych, a także skutki wielkoobjętościowego transportu i magazynowania wodoru. Dzięki wynikom projektu H2TRUST możliwe jest mapowanie kwestii bezpieczeństwa, które poddano analizie w celu rozdzielenia przejrzystych zaleceń, najlepszych praktyk i wyciągniętych wniosków, generują w ten sposób cenną i praktyczną wiedzę na temat technologii. Zespół H2TRUST prowadził działania na rzecz zwiększania świadomości na temat technologii wodorowych i podniesienia poziomu akceptacji w Europie. Za pośrednictwem projektu nawiązano kontakt z wiodącymi organizacjami w Japonii i USA. Wyniki projektu rozpowszechniono za pośrednictwem strony internetowej, seminariów, konferencji, książki (dostępnej online) oraz demonstracji w zakresie bezpieczeństwa wodoru.

Słowa kluczowe

Wodór, ogniwa paliwowe i instalacje wodorowe, transport, wytwarzanie mocy, przechowywanie i dystrybucja wodoru, bezpieczeństwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania