Skip to main content

Micro and Macro Determinants of Well-Being

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wielowymiarowe podejście do pomiaru dobrobytu społecznego

Mierzenie dobrobytu społecznego we współczesnym skomplikowanym świecie przy pomocy standardowych wskaźników i metod makroekonomicznych ma swoje ograniczenia. W ramach unijnej inicjatywy powstał bardziej realistyczny opis rozwoju społecznego.

Technologie przemysłowe

Czynniki determinujące dobrobyt analizowane były dotychczas na różnych, nieskorelowanych ze sobą poziomach: indywidualnym, regionalnym i krajowym. Co więcej, najważniejszym wskaźnikiem dobrobytu i ogólnego postępu jest produkt krajowy brutto (PKB), który nie jest wystarczający, by ukazać kompletny obraz stanu społeczeństwa. Aby rozwiązać ten problem, uczestnicy projektu EWEBE (Micro and macro determinants of well-being), finansowanego ze środków UE, postanowili ustalić, w jakim stopniu czynniki determinujące dobrobyt wpływają na szacunki indywidualnego dobrego samopoczucia na poziomie indywidualnym, regionalnym i krajowym. Uczeni badali także, czy czynniki takie różnią się w obrębie krajów UE i między nimi. Prace prowadzone w ramach projektu EWEBE oparto na wskaźniku "sprawiedliwego i zrównoważonego" dobrobytu, określonym przez włoską Krajową Radę ds. Ekonomii i Krajowy Instytut Statystyki wspólnie z przedsiębiorcami, związkami zawodowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Łączy on PKB między innymi ze wskaźnikami nierówności i zrównoważoności. Wyniki internetowego badania ankietowego pokazują, że odsetek tymczasowych miejsc pracy ma istotny wpływ na to, ile wysiłku i czasu respondenci poświęcają równowadze między życiem prywatnym a zawodowym, a stopień, w jakim udzielają się w inicjatywach wolontariackich, wpływa pozytywnie na to, ile inwestują w relacje społeczne. Ponadto zaufanie do wymiaru sprawiedliwości na poziomie regionalnym ma istotny wpływ na ich zaangażowanie w politykę i działania instytucjonalne. Partnerzy projektu przeanalizowali także czynniki determinujące integrację finansową — kluczową dla ograniczania ubóstwa i zwiększania dobrobytu — na poziomie indywidualnym, regionalnym i krajowym w całej Europie. Wykorzystano regionalne dane finansowe i ekonomiczne z drugiego badania The Life in Transition. W przeprowadzonej w 2010 r. ankiecie badano głównie dawne kraje socjalistyczne w celu określenia postaw społecznych, dobrobytu oraz skutków zmian ekonomicznych i politycznych. Wyniki badania pokazują, że prawdopodobieństwo integracji finansowej zależy od dochodów gospodarstwa domowego, rodzaju zatrudnienia, stanu cywilnego, wykształcenia, wieku, religii i pochodzenia etnicznego. Uczestnicy projektu EWEBE przyjęli wielowymiarowe podejście do pomiaru dobrobytu społecznego, uwzględniające czynniki ekonomiczne, społeczne i demograficzne na poziomie zarówno lokalnym, jak i krajowym. Metody te przydadzą się prawodawcom zajmującym się opracowywaniem i oceną polityk mających na celu pobudzanie rozwoju społecznego.

Słowa kluczowe

Dobrobyt społeczny, czynniki determinujące dobrobyt, produkt krajowy brutto, integracja finansowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania