Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Cząsteczki komunikują się przy wykorzystaniu światła

Procesy, za pomocą których komunikują się cząsteczki w żywych komórkach są dobrze znane, ale trudne do powtórzenia i kontrolowania. Naukowcy zidentyfikowali kluczowe procesy komunikacyjne pomiędzy sztucznymi cząsteczkami, które mogą być wykorzystywane w przyszłych technologiach.

Technologie przemysłowe

Cząsteczki w żywych komórkach komunikują się ze sobą przez cały czas, ale sztuczne odtworzenie tego procesu jest trudne. Naukowcy nie znaleźli jeszcze dobrego sposobu na umożliwienie komunikacji sztucznych cząsteczek lub urządzeń molekularnych w roztworze. Celem finansowanej ze środków UE inicjatywy COMMOTION (Communication between functional molecules using photocontrolled ions) było opracowanie sposobu pozwalającego na komunikację urządzeń molekularnych w złożonych nośnikach. Dzięki takiej komunikacji zaawansowane matryce oparte na cząsteczkach mogą stać się rzeczywistością. Badacze zastosowali światło na cząsteczce, aby wyrzucać do roztworu jony, które przekazywały zakodowane informacje odległym cząsteczkom emitującym w odpowiedzi sygnał światła. Zespół badał również proces wyrzucania jonów w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu poruszania się światła w roztworze, a także zdolność jonów do przekazywania informacji. Naukowcy wykryli również komunikację chemiczną poprzez obserwację jonu wyrzuconego przez światło i odbieranego przez detektor molekularny. Zaprojektowali także i przetestowali wiele takich cząsteczek fotoejektorowych. Badacze wykorzystali podobny proces nazywany fotoindukowanym przeniesieniem elektronu w celu aktywacji katalizatorów metalowych. Może to zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność reakcji chemicznych wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, a także otworzyć drogę do opracowania nowych sposobów przesyłania informacji.

Słowa kluczowe

Cząsteczki, komunikacja, urządzenia molekularne, COMMOTION, matryce oparte na cząsteczkach, fotoejektor

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania