Skip to main content

Fall Detector for the Elder

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wsparcie finansowe z UE na rzecz komercjalizacji detektora upadków

Nowe europejskie przedsiębiorstwo pracuje obecnie nad komercjalizacją innowacyjnego, opartego na TIK detektora upadków, który ma zwiększyć niezależność osób starszych i poprawić jakość ich życia. Koncepcja została opracowana i przetestowana w ramach finansowanego ze środków UE projektu FATE, który okazał się ogromnym sukcesem.

Gospodarka cyfrowa

"Głównym założeniem tego projektu było wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu lub konkurencyjnej usługi, które przyniosłyby realne korzyści użytkownikom końcowym", wyjaśnia koordynator projektu, Joan Cabestany z Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) w Hiszpanii. "Badania pilotażowe przeprowadzone w trzech krajach — Hiszpanii, Włoszech i Irlandii — wykazały skuteczność naszego rozwiązania, co dało nam wystarczającą pewność, aby przekształcić prototyp w produkt komercyjny". Wprowadzanie innowacji na rynek Od zakończenia projektu w maju 2015 r. nowo powstała spółka Sense4Care pracuje nad wprowadzeniem wyników projektu FATE na rynek, na podstawie umowy o przeniesieniu praw do wykorzystania i eksploatacji podpisanej z UPC. Opracowany przez firmę detektor Angel4 to niezależne urządzenie, które można nosić na pasku do spodni — wszystkie interakcje użytkownik-urządzenie odbywają się za pośrednictwem inteligentnej i prostej w obsłudze aplikacji na smartfony z systemem Android. "Wprowadzany obecnie na rynek detektor stanowi nową wersję czujnika, który był stosowany i testowany w ramach projektu FATE", wyjaśnia Cabestany. "Główną różnicą pomiędzy obecnym urządzeniem a prototypem używanym przez zespół projektu FATE jest uproszczony interfejs użytkownika. Dzięki informacjom zwrotnym, jakie otrzymaliśmy od użytkowników uczestniczących w badaniach pilotażowych, mogliśmy dostosować ten interfejs w celu jego maksymalnego uproszczenia". Urządzenie działa bez pobierania żadnych opłat za usługi opieki zdalnej i umożliwia bezpośrednią komunikację z opiekunem lub rodziną użytkownika przy użyciu standardowych telefonów komórkowych. Detektor wykorzystuje złożony i specjalistyczny algorytm w celu dokładnego wykrywania upadków, automatycznie wysyła komunikat alarmowy i/lub nawiązuje połączenie telefoniczne po wykryciu upadku, a także zapewnia dane dotyczące geolokalizacji, gdy użytkownik jest poza domem. "Główną zaletą jest brak obowiązkowych opłat za usługę opieki zdalnej", mówi Cabestany. "Detektor Angel4 może być również stosowany do informowania członków rodziny o upadku — system nawiąże połączenie telefoniczne lub wyśle wiadomość do krewnego, gdy osobie noszącej detektor Angel4 przytrafi się wypadek". Jednak, jak mówi Cabestany, najważniejsza wartość dodana czujnika — stanowiąca zarazem jego cechę wyróżniającą — polega na zdolności wbudowanego algorytmu do wykrywania upadków z niezwykłą dokładnością, przy bardzo niskim wskaźniku fałszywych alarmów. W rzeczywistości skuteczność jest wyższa niż 95%. Produkt jest obecnie sprzedawany w Belgii, Niemczech, we Włoszech, w Holandii, Polsce, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie, a także w Kanadzie, Gwatemali, Hong Kongu i Szwajcarii. Wiedza handlowa Cabestany podkreśla, że trwający trzy lata projekt FATE przyczynił się do powstania produktu Angel4 również na inne sposoby. "Jedną z głównych lekcji wyniesionych z projektu FATE była konieczność zastosowania podejścia ukierunkowanego na użytkownika podczas opracowywania nowej usługi lub produktu", mówi. "To jedyny sposób pozwalający na odpowiednie potraktowanie istotnych aspektów, takich jak użyteczność i akceptacja; umożliwia to również wprowadzenie wymaganych poprawek i usprawnień w końcowym produkcie. Projekt FATE w znacznym stopniu przyczynił się do stworzenia nowych możliwości rynkowych w sektorze opieki zdrowotnej, a także pomógł w opracowaniu zrównoważonych rozwiązań dla przyszłych pokoleń starszych osób". Dalsze działania będą ukierunkowane na identyfikację nowych zastosowań produktów i znalezienie nowych użytkowników końcowych. "Firma Sense4Care skupia się obecnie na opracowaniu nowego planu działania w celu dalszego rozwoju detektora Angel4, a także na stworzeniu portfolio nowych technologii", dodaje Cabestany.

Słowa kluczowe

FATE, Sense4Care, Angel4, zapobieganie upadkom, opłaty za usługi opieki zdalnej, dane dotyczące geolokalizacji, niezależne życie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania