Skip to main content

The evolving concept of security: A critical evaluation across four dimensions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Koncepcje bezpieczeństwa w UE

Naukowcy z UE przeanalizowali zmieniające się sposoby konceptualizacji bezpieczeństwa przez Europejczyków. Owocem badania jest nowy model analityczny oraz zalecenia dotyczące reform politycznych, opracowane na podstawie wspólnych cech poszczególnych państw.

Technologie przemysłowe

W ramach finansowanego ze środków UE projektu EVOCS (The evolving concept of security: A critical evaluation across four dimensions) przeanalizowano zmieniającą się w Europie koncepcję bezpieczeństwa, przyglądając się wpływowi takich pojęć na UE i jej sąsiadów. Uczeni przeanalizowali konkretne wymiary tego zagadnienia, w tym podstawowe wartości, aktorów, poziom bezpieczeństwa, kwestie etyczne i wyzwania. W badaniu wykorzystano studia przypadków, aby porównać cztery regiony UE. Uczeni przeanalizowali ponad 4000 dokumentów rządowych, medialnych i naukowych. W pierwszej fazie prac zakodowano pozycje z lat 2013 i 2014, w odniesieniu do kluczowych aspektów projektu. W drugiej fazie przeprowadzono niekodującą analizę dokumentów z lat 2004-2013, aby umieścić zakodowane wyniki w szerszym kontekście historycznym. Uczeni połączyli kodowanie wymiarowe z subiektywnym podejściem jakościowym. Dzięki temu uzyskano pełny obraz zmian europejskich koncepcji bezpieczeństwa. Ważnym rezultatem jest nowy model analityczny umożliwiający analizę porównawczą sposobów postrzegania bezpieczeństwa w poszczególnych krajach i regionach. Warto też wymienić zalecenia dotyczące reform politycznych, przygotowane na podstawie rozmów z interesariuszami. Zalecenia te koncentrują się na wspólnych cechach analizowanych krajów, dotyczących zmieniających się koncepcji bezpieczeństwa w każdym z regionów. Prezentowano je na różnych wydarzeniach i zebraniach oraz opublikowano w czasopismach i książkach. Projekt EVOCS przyczynił się do zwiększenia zainteresowania tematem bezpieczeństwa UE środowiska naukowego. Może też przełożyć się na powstanie efektywnych inicjatyw politycznych na poziomie UE.

Słowa kluczowe

Postrzeganie bezpieczeństwa, zmiana polityki, zmieniająca się koncepcja bezpieczeństwa, etyka, model analityczny, podstawowe wartości

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania