Skip to main content

TEMPERATURE DRIVES EVOLUTION: IN SEARCH OF GENE EXPRESSION DIFFERENCES BETWEEN EURYTHERM AND POLAR STENOTHERM FISHES

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wpływ rosnących temperatur wody na ryby zimnowodne

Badacze korzystający z dofinansowania UE zajęli się podłożem genetycznym preferencji temperaturowych ryb zamieszkujących wody antarktyczne. Wyniki badań pomogą chronić te gatunki w miarę ocieplania się ich środowiska życia w związku ze zmianami klimatu.

Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne

Zmiany klimatu wpływają na gatunki na całym świecie i Antarktyda nie jest w tym względzie wyjątkiem. Można się spodziewać, że wzrost temperatur w tym regionie między innymi ograniczy akweny dostępne dla ryb zimnowodnych. Zrozumienie genetycznego podłoża zależności ryb zimnowodnych od temperatury pozwoli doskonalić plany ochrony tych gatunków i gospodarowania ich populacjami. Naukowcy pracujący nad finansowanym ze środków UE projektem POLAREXPRESS (Temperature drives evolution: In search of gene expression differences between eurytherm and polar stenotherm fishes) zajęli się badaniem genetycznych adaptacji ryb zamieszkujących Ocean Południowy do preferowanych zakresów temperatury. Badacze przyjrzeli się trzem spokrewnionym gatunkom ryb antarktycznych. Porównano budowę genetyczną dwóch gatunków tolerujących bardzo wąski zakres temperatur z trzecim, mniej wrażliwym na temperaturę. Ryby były przetrzymywane w różnych temperaturach, co pozwoliło zidentyfikować geny reagujące w mniejszym lub większym stopniu na temperaturę. Następnie zajęto się analizą roli zidentyfikowanych genów. W ramach projektu POLAREXPRESS udało się również sekwencjonować część genomu jednego z gatunków i zidentyfikować markery umożliwiające badanie kondycji genetycznej dzikich populacji tych ryb. Wyniki projektu przyczyniły się do lepszego poznania wpływu zmian klimatu na antarktyczne gatunki ryb. Będzie to mieć duże znaczenie dla długoterminowej ochrony gatunków morskich w warunkach rosnących temperatur wody.

Słowa kluczowe

Ryby zimnowodne, genetyka, temperatura, Antarktyda, zmiany klimatu, POLAREXPRESS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania