European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Structure and Dynamics of Metal Ion Transporters using Solid-State Nuclear Magnetic Resonance at High Field and Fast Magic Angle Spinning

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa metoda ukazuje strukturę białek błonowych

Określenie struktury białka jest niezbędne do poznania jego funkcji. Badacze europejscy opracowali innowacyjną technikę spektroskopii do określania struktury białek błonowych.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe
Zdrowie icon Zdrowie

Białka stanowią główny składnik wszystkich żywych komórek i odgrywają kluczową rolę w wielu ważnych procesach biologicznych. Białka błony komórkowej są niezbędne do regulacji wnikania i uwalniania molekuł poprzez błonę, przekazywania sygnałów i adhezji komórek. Mimo ich znaczenia, nie uzyskano danych 3D o strukturze wszystkich białek błonowych z powodu trudności w ich krystalizacji. Celem finansowanego przez UE projektu MEM-MAS (Structure and dynamics of metal ion transporters using solid-state nuclear magnetic resonance at high field and fast magic angle spinning) było opracowanie metody badania struktury białek błonowych przy użyciu spektroskopii NMR. Konsorcjum z powodzeniem przezwyciężyło dotychczasowe ograniczenia w poznawaniu struktur molekularnych metodą NMR, zwiększając czułość i wiarygodność przy utrzymaniu rozdzielczości widmowej. Zastosowano tę zaawansowaną metodę do badania dwóch białek błonowych, uzyskując widma o dobrej rozdzielczości jednego z nich. Opracowanie nowej sekwencji impulsów przyspieszyło czasochłonny etap przypisywania rezonansu. Wraz z zastosowaniem nowego sprzętu umożliwiło to użycie techniki wirowania próbki pod kątem magicznym (MAS). Okazała się ona szczególnie użyteczna w przypadku większych białek o mniejszej homogenności strukturalnej, takich jak białka nukleokapsydu wirusów. Podsumowując, oczekuje się, że wyniki projektu MEM-MAS zrewolucjonizują badania strukturalne metodą spektroskopii NMR ciała stałego. Wysokoprzepustowe określanie struktury białek błonowych pozwoli dowiedzieć się więcej o ich funkcji i pomoże opracować nowe metody leczenia chorób człowieka.

Słowa kluczowe

Białka błonowe, struktura, spektroskopia NMR, sekwencja impulsu, wirowanie próbki pod kątem magicznym, MAS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania