Skip to main content

Where do I belong? The effects of uncertainty-identity on acculturation outcomes for migrants in Germany

Article Category

Article available in the folowing languages:

Akulturacja, poczucie przynależności i tożsamość migrantów w Niemczech

Naukowcy z UE badali poglądy migrantów, mieszkańców krajów goszczących i przedstawicieli rożnych pokoleń na temat psychologicznej i społeczno-kulturowej adaptacji migrantów oraz postawy dotyczące integracji, poczucia przynależności i przynależności grupowej. W ramach projektu opracowano model teoretyczny dotyczący dwukierunkowego charakteru procesu akulturacji.

Społeczeństwo

W projekcie BELONGINGNESS (Where do I belong? The effects of uncertainty-identity on acculturation outcomes for migrants in Germany) połączono teorię akulturacji i teorię niepewności tożsamości w celu zbadania możliwych konsekwencji niepewności dotyczącej własnej osoby i przynależności. Badanie miało na celu dokładniejsze zrozumienie, kiedy i gdzie występują konflikty i napięcia społeczne między mieszkańcami kraju goszczącego a migrantami, a także między pokoleniami, oraz które zmienne wpływają na pozytywne rezultaty (np. spójność i harmonię społeczną). Ogólnym założeniem było zrozumienie, dlaczego niektórzy migranci nie integrują się ze społeczeństwem kraju goszczącego i wolą identyfikować się z podgrupami, co jest dla nich sposobem na zmniejszenie niepewności i sprzeciwienie się społeczeństwu goszczącemu. W ramach pierwszego z trzech etapów projektu badano znaczenie integracji w kontekście niemieckim z perspektywy migrantów oraz przedstawicieli większości. Następnie przeprowadzono szeroko zakrojone ilościowe badanie jakościowe przedstawicieli większości (Niemców) oraz przedstawicieli mniejszości (migrantów w szerszym sensie). Badania przeprowadzono na próbach 603 osób reprezentujących mniejszość, etnicznej próbie 135 osób (mieszane pochodzenie etniczne, głównie z Turcji, krajów Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu) oraz bikulturowej próbie 241 osób (podobny skład co w próbie etnicznej, w tym uczestnicy pochodzących z Turcji, Europy Wschodniej, Ameryki Łacińskiej i Europy Zachodniej). Uczeni ocenili ogólne odczucia dotyczące orientacji narodowej (asymilacja), orientacji etnicznej (separacja), orientacji wielokulturowej (integracja) oraz poczucia przynależności, poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia związków z Niemcami (w przypadku migrantów). Badano też takie zmienne, jak wskaźniki dobrostanu, na przykład pomyślność, która opisuje subiektywnie postrzegany sukces w ważnych dziedzinach życia (np. związki, poczucie własnej wartości, optymizm i cel). Wstępne wyniki wskazują na zależność między orientacją wielokulturową a pomyślnością w przypadku rodzimych Niemców i migrantów, a także Niemców pochodzących z rodzin migrantów. Ważne ustalenie dotyczy tego, że poczucie przynależności (ponad orientacją wielokulturową) jest czynnikiem prognozującym pomyślność w próbie bikulturowej, a nawet jeszcze silniejszym w przypadku próby etnicznej. Od kilku lat UE stoi wobec szeregu różnych wyzwań związanych niepohamowanym napływem uchodźców. Projekt BELONGINGNESS przyczynia się do rozwiązania konfliktów międzykulturowych oraz przezwyciężenia wrogich postaw. Wyniki omawiany prac mogą być wykorzystane przez państwa goszczące, migrantów i prawodawców w celu pogłębiania spójności społecznej.

Słowa kluczowe

Akulturacja, poczucie przynależności, tożsamość, migranci, orientacja wielokulturowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania