CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Poverty Reduction in Europe: Social policy and innovation

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 290613

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Marca 2012

 • Data zakończenia

  29 Lutego 2016

Finansowanie w ramach:

FP7-SSH

 • Całkowity budżet:

  € 3 459 338,88

 • Wkład UE

  € 2 699 856,80

Koordynowany przez:

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Polski PL

Nowe podejście do przeciwdziałania ubóstwu poprzez politykę społeczną

Nowe badania nad ograniczaniem ubóstwa poprzez politykę społeczną oraz prace dokumentujące stosowane w Europie praktyki w tym zakresie pozwoliły wspomóc prawodawców w formułowaniu nowych, bardziej innowacyjnych rozwiązań politycznych tego palącego problemu.

Społeczeństwo
© Dimitrina Lavchieva, Shutterstock

Ograniczanie ubóstwa i umacnianie polityki społecznej w tym zakresie należy do najpilniejszych priorytetów UE. Z tego względu powołano do życia finansowany przez UE projekt IMPROVE (Poverty Reduction in Europe: Social policy and innovation) łączący siły 12 czołowych instytutów badawczych w analizach ubóstwa, polityki społecznej i innowacji społecznych. Celem projektu było podniesienie jakości prawodawstwa europejskiego poprzez lepsze badania prowadzone z myślą o decydentach politycznych oraz usprawnienie wymiany wiedzy w tej dziedzinie. W ramach badań przygotowawczych przeprowadzono analizy wskazujące, że przed nastaniem ostatniego kryzysu gospodarczego nie prowadzono żadnych intensywnych prac nad ograniczaniem ubóstwa w Europie. Stwierdzono natomiast, że w ostatnich latach pojawiły się w krajowych systemach opieki społecznej nowe polityki społeczne i inicjatywy mające promować innowacje społeczne. Wnioski badań wstępnych pozwoliły zdefiniować dwa kluczowe pytania: jak uzyskać w Europie spójność społeczną i jak wzmacniać polityki na poziomie makro poprzez innowacje społeczne. Aby na te pytania odpowiedzieć, partnerzy projektu IMPROVE zajęli się oceną wpływu kryzysu gospodarczego i programów oszczędnościowych na ubóstwo i nierówności społeczne. Przeanalizowano wspólne obszary instytucjonalnych polityk społecznych na poziomie makro i lokalnych inicjatyw innowacji społecznych, wspomagając tym samym definiowanie nowych wskaźników oceny ubóstwa i ochrony płacy minimalnej. Badacze przyjrzeli się też wielu aktualnym zagadnieniom powiązanym z ubóstwem, takim jak systemy ulg podatkowych, świadczenia na dzieci i zasady opieki nad dziećmi, ale również problemy migrantów, Romów czy ludzi młodych. Z kluczowych wyników projektu należy wskazać porównania krzyżowe budżetów w sześciu różnych krajach, stworzenie mapy programów ochrony dochodu minimalnego, nowe scenariusze polityczne pozwalające sprostać celom UE w zakresie włączenia społecznego na 2020 r. i analizy przypadków innowacji społecznych. Wyniki prac opublikowano w kilku książkach, dokumentach roboczych i artykułach w czasopismach oraz upowszechniano podczas konferencji i innych wydarzeń w całej Europie. Szczegółowe badania i cenne wnioski pozwolą prawodawcom tworzyć innowacyjne metody zwalczania ubóstwa, a docelowo podniesienia poziomu życia w całej Europie.

Słowa kluczowe

Polityka społeczna, ubóstwo, innowacje społeczne, płaca minimalna, włączenie społeczne

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 290613

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Marca 2012

 • Data zakończenia

  29 Lutego 2016

Finansowanie w ramach:

FP7-SSH

 • Całkowity budżet:

  € 3 459 338,88

 • Wkład UE

  € 2 699 856,80

Koordynowany przez:

UNIVERSITEIT ANTWERPEN