European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Towards a REgulatory FRamework for the usE of Structural new materials in railway passenger and freight CarbOdyshells.

Article Category

Article available in the following languages:

Lżejsze i bardziej ekologiczne pociągi dzięki szerszemu stosowaniu nowych materiałów

Wprowadzanie nowych, lekkich materiałów do budowy pociągów przebiegało dotąd powoli z powodu braku odpowiednich procedur certyfikacji. Jedna z inicjatyw UE utorowała drogę dla certyfikacji nowych materiałów.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Stosowanie nowych materiałów, na przykład kompozytów, pozwala budować lżejszy tabor kolejowy, a tym samym ograniczać zużycie energii i emisje. Choć materiały takie są już używane w produkcji części do taboru kolejowego, obecnie nie ma możliwości certyfikowania pojazdu szynowego zbudowanego w większości lub całości z materiałów niemetalowych. Do ustalenia zmian koniecznych w sektorze kolejowym niezbędna jest analiza istniejących ram prawnych. Za cel finansowanego ze środków UE projektu REFRESCO (Towards a regulatory framework for the use of structural new materials in railway passenger and freight carbodyshells) przyjęto zatem dostarczenie rekomendacji i informacji niezbędnych do przystosowania ram prawnych dotyczących konstrukcji nadwozi wagonów kolejowych do wprowadzania nowych materiałów. Prace rozpoczęto od zestawienia parametrów najbardziej obiecujących nowych materiałów dostępnych w przemyśle kolejowym i innych sektorach oraz przeanalizowania procesów i standardów certyfikacji kolejowych w celu zidentyfikowania luk utrudniających wprowadzanie nowych materiałów. Partnerzy projektu zbadali żywice pod względem ognioodporności, dymienia i toksyczności, a materiały kompozytowe pod względem hałasu, wibracji i wpływu na komfort jazdy. Analizowano też wady i zalety materiałów kompozytowych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Zbadano istniejące standardy oraz scharakteryzowano i zamodelowano procedury dla nowych materiałów strukturalnych. Miało to na celu poznanie wymagań konstrukcyjnych związanych z zastępowaniem metalu wytrzymałymi materiałami kompozytowymi w nadwoziach wagonów kolejowych. Uczestnicy projektu REFRESCO przyjrzeli się wytrzymałości zderzeniowej pojazdów szynowych i parametrom procesu produkcyjnego wpływającym na końcowe parametry materiału. Zaproponowano optymalne metody prognozowania, kontrolowania kondycji i wykonywania prób nieniszczących na nowych materiałach nadwozi wagonów kolejowych. Przedstawiono też rekomendacje dotyczące zmian w istniejących standardach kolejowych, które pozwoliłyby bezpiecznie wprowadzać nowe materiały do produkcji nadwozi wagonów kolejowych. Prace projektu REFRESCO wprowadziły ramy formalne dla stosowania nowych materiałów strukturalnych dla taboru kolejowego. Pomyślna standaryzacja pozwoliłaby europejskiemu przemysłowi kolejowemu wytyczać nowe kierunki rozwoju w wykorzystaniu nowoczesnych materiałów strukturalnych przy produkcji pociągów.

Słowa kluczowe

Ramy prawne, REFRESCO, pasażerowie kolei, nadwozia wagonów towarowych, materiały strukturalne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania