Skip to main content

New Methods For Forecast Evaluation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwój nauki o prognozowaniu

Wiele metod prognozowania służących do oceny gospodarki i jej stanu nie spełnia pokładanych w nich oczekiwań. Nowa rodzina narzędzi prognostycznych ujawniła te ograniczenia i przyczyniła się do rozwoju nauki o prognozowaniu.

Technologie przemysłowe

W licznych dyscyplinach i naukach — od biznesu po ekonomię — używa się prognoz jako podstawowego narzędzia pomagającego w podejmowaniu decyzji i tworzeniu prawa. W ramach projektu NEW FORECAST METHODS (New methods for forecast evaluation), finansowanego ze środków UE, badano możliwości udoskonalenia prognoz dzięki opracowaniu nowych metod i narzędzi. W tym celu wykorzystano pięć różnych obszarów badań (podprojektów), które dostarczyły wielu nowych informacji oraz doprowadziły do powstania nowych narzędzi z tej dziedziny. W ramach pierwszego z podprojektów ("Out-of-sample forecast tests robust to the choice of window size") zespół opracował nową metodę oceny skuteczności prognozowania w modelach ekonomicznych. Po określeniu wyboru wielkości okna szacowania w prognozowaniu jako głównego problemu do rozwiązania zaproponowano nową procedurę oceny skuteczności prognozowania w różnych przypadkach. Inny podprojekt ("Conditional predictive density evaluation in the presence of instabilities") umożliwił przygotowanie nowych testów służących do oceny prawidłowej specyfikacji gęstości predykcyjnych w obecności niestabilności. Wykazano, w jaki sposób nowe testy pozwalają na skuteczne wykrywanie nieprawidłowych specyfikacji w rozkładzie predykcyjnym, a także w których miejscach inne testy nie sprawdzają się. Trzeci z podprojektów nosił nazwę "Evaluating predictive densities of US output growth and inflation in a large macroeconomic data set". W tym przypadku zespół przyjrzał się różnym modelom, aby ocenić ograniczenia każdego z nich i zaproponować bardziej efektywne rozwiązania. W ramach czwartego podprojektu ("Forecast rationality tests in the presence of instabilities, with applications to federal reserve and survey forecasts") opracowano testy rozpoznające wady prognoz Zielonej Księgi Banku Rezerw Federalnych i wielu prognoz opartych na badaniach ankietowych. Z kolei w ramach piątego podprojektu "Alternative tests for correct specification of conditional forecast densities" opracowano testy umożliwiające ocenę prawidłowej specyfikacji prognoz gęstości oraz skuteczne wykrywanie nieprawidłowych specyfikacji. Potwierdzeniem sukcesu projektu jest wyrażenie przez Europejski Bank Centralny zainteresowania wykorzystaniem kilku nowych testów w procedurach oceny prognoz. W ramach projektu w Barcelonie zorganizowano warsztaty, które przyczyniły się do rozwoju nauki o prognozowaniu i nawiązania współpracy w tej dziedzinie. Przeprowadzone prace walnie przyczyniły się do udoskonalenia prognoz, a te powinny mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy.

Słowa kluczowe

Prognozowanie, metody prognozowania, ekonomia, oceny prognoz, błędne specyfikacje

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania