Skip to main content
European Commission logo print header

Ensuring STABiLIty in organic Solar cells

Article Category

Article available in the following languages:

Nowatorska technologia solarna źródłem energii w XXI wieku

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne (OPV) to rewolucyjna technologia o ogromnym potencjale w zakresie pozyskiwania energii słonecznej. W ramach pewnego unijnego projektu badacze starali się zoptymalizować technologię OPV, która dokonuje przemiany energii słonecznej w energię elektryczną.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

OPV mają liczne zalety, takie jak możliwość szybkiej i taniej produkcji energii, a ponadto są bardzo cienkie, lekkie i elastyczne. Mogą one potencjalnie wytwarzać energię elektryczną przy niższych kosztach niż starsze technologie solarne. Dają też szanse na radykalne zwiększenie akceptacji energetyki słonecznej i jej upowszechnienie. Konieczna jest jednak poprawa wydajności OPV, aby mogły znaleźć komercyjne zastosowania. W tym kontekście, celem projektu ESTABLIS (Ensuring stability in organic solar cells), finansowanego ze środków UE, było stworzenie interdyscyplinarnej sieci badawczej i szkoleniowej zajmującej się opracowywaniem materiałów i metod wytwarzania tanich, elastycznych organicznych ogniw słonecznych (OSC) o żywotności wynoszącej 10 lat. Aby lepiej poznać OPV i ich żywotność, w ramach projektu ESTABLIS zatrudniono 11 doktorantów i 4 badaczy z tytułem doktora. Uczeni odbyli szkolenia z wielu dziedzin, od syntetycznej chemii organicznej po badania polimerów oraz od przemysłowej produkcji urządzeń fotowoltaicznych po rozwój kariery. Wzięli również udział w licznych warsztatach, spotkaniach i dyskusjach, a także w szeregu działań popularyzatorskich. Z działań tych skorzystało około 1200 studentów, którzy mieli okazję poznać zasady działania OSC. Owocem prac jest 5 patentów i 23 opublikowane artykuły. W przygotowaniu są też kolejne publikacje. Badacze dokonali kilku ważnych odkryć. Można tu wymienić polimery z niskim pasmem wzbronionym, polimery z fulerenem w łańcuchu głównym, metody stabilizacji morfologii warstw aktywnych kluczowe dla budowy długoterminowo stabilnych urządzeń, testy in situ przylegania międzywarstwowego oraz kompletną, wieloskalową korelację między rzeczywistymi i sztucznymi procesami OPV. W ramach projektu ESTABLIS opracowano trwałe, elastyczne i tanie urządzenia OPV, wykorzystując stosowane w przemyśle rozpuszczalniki i duże ogniwa o żywotności wynoszącej 10 lat. Efektem powinno być powstanie rozbudowanych rozwiązań o długim okresie eksploatacji, nadających się do masowej produkcji.

Słowa kluczowe

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne, ESTABLIS, organiczne ogniwa słoneczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania