Skip to main content

Molecular Scale Electrochemistry and Nontraditional Electrochemical Materials Science

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe materiały katalityczne wykorzystywane w dziedzinie elektrochemii molekularnej

Postępy w elektrochemii molekularnej wymagają opracowania nowych materiałów katalitycznych. Naukowcy z Chin i Europy współpracowali ze sobą w celu określenia zdolności katalitycznych niektórych, jeszcze niezbadanych materiałów.

Zdrowie

Jako gałąź chemii fizycznej, elektrochemia molekularna obejmuje projektowanie nowych katalizatorów do aktywacji układów molekularnych. Dziedzina ta dąży do wyjaśnienia właściwości molekularnych i reakcji chemicznych, a także ustanowienia mechanizmów reakcji i syntezy żądanych produktów. Finansowana ze środków UE sieć szkoleniowa ELETRONANOMAT (Molecular scale electrochemistry and nontraditional electrochemical materials science) umożliwiła młodym stażem i doświadczonym chińskim i europejskim naukowcom współpracę w zakresie badań nad nowymi materiałami do stosowania w katalizie. W ramach sieci połączono wiedzę z dziedziny elektrochemii, syntezy chemicznej, charakteryzacji powierzchniowej i technologii sond skanujących. Naukowcy skupiali się na materiałach o niezwykłych właściwościach, takich jak grafen, nanocząstki metaliczne lub półprzewodnikowe, foto-aktywne materiały kompozytowe i jonowe media płynne przygotowane w drodze odpowiednio dostosowanych procesów syntezy chemicznej. Badania pomogły w dogłębnym poznaniu właściwości elektronicznych i transportowych nowych materiałów, odrębnie lub w kombinacji z biomolekułami. Sieć ELETRONANOMAT zapewnia doskonałe możliwości do rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie elektrochemii molekularnej. Ustalenia te opisano w licznych publikacjach na łamach czasopism naukowych oraz zaprezentowano na międzynarodowych konferencjach.

Słowa kluczowe

Materiały katalityczne, elektrochemia molekularna, ELETRONANOMAT, inżynieria materiałowa, biomolekuły

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania